Mi­turi pri­vind hi­pe­rac­ti­vi­ta­tea

Pe lângă cau­ze­le ge­ne­ti­ce, hi­pe­rac­ti­vi­ta­tea co­pi­i­lor poa­te fi pu­să și pe se­a­ma altor fac­tori, de un­de și nu pu­ţi­ne mi­turi în ce­ea ce o pri­vește.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Hi­pe­rac­ti­vi­ta­tea cu de­fi­cit de aten­ţie es­te o tul­bu­ra­re ne­o­ro­lo­gi­că com­por­ta­men­ta­lă ca­rac­te­ris­ti­că co­pi­lă­ri­ei. Se ma­ni­fes­tă până pe la vârsta de 7 ani. Da­că se iau din timp mă­suri adec­va­te, pri­chin­de­lul ca­ta­lo­gat cu un ase­me­nea „nea­juns“are toa­te șan­se­le să „sca­pe“de el pen­tru tot­de­au­na.

Vi­no­va­tă, lip­sa de edu­ca­ţie?

Nu nea­pă­rat. Când co­pi­lul hi­pe­rac­tiv sa­re din ban­că în tim­pul lec­ţi­ei și începe să se preum­ble în voie prin cla­să nu înse­am­nă că n-a fost învă­ţat cum să se com­por­te. Pur și sim­plu, ne­pu­tându-și con­tro­la im­pul­su­ri­le, îi es­te greu să stea mult timp ne­mișcat. Dis­ci­pli­na în ca­zul unui co­pil hi­pe­rac­tiv nu es­te su­fi­ci­en­tă, une­ori, când e prea se­ve­ră, poa­te chiar agra­va simp­to­me­le. So­lu­ţia? Încu­ra­ja­rea co­pi­lu­lui să-și con­su­me ener­gia prin an­tre­na­rea în jo­curi ca­re ne­ce­si­tă mișca­re și re­du­ce­rea pe cât po­si­bil a stre­su­lui emo­ţi­o­nal.

Pre­fe­ra­ţi sunt băi­e­ţii?

Fals. Se­xul că­reia îi apar­ţi­ne co­pi­lul nu are ni­cio im­pli­ca­re nici în de­cla­nșa­rea bo­lii, nici în ma­ni­fes­ta­rea simp­to­me­lor. Așa­dar, și fe­ti­ţe­le sunt ex­pu­se în ace­e­ași mă­su­ră ris­cu­lui de a se con­frun­ta cu ace­as­tă ne­plă­ce­re.

Con­cen­tra­rea aten­ţi­ei, im­po­si­bi­lă?

Nu întot­de­au­na. Mul­ţi co­pii hi­pe­rac­ti­vi nu întâmpi­nă di­fi­cul­tă­ţi în a-și con­cen­tra aten­ţia asu­pra a ce­ea ce-i in­te­re­se­a­ză. Cu o con­di­ţie: când sunt pre­cu­pa­ţi de înde­pli­ni­rea unei ac­ti­vi­tă­ţi im­por­tan­te, aten­ţia să nu le fie dis­tra­să de sti­mu­li ex­terni per­tur­ba­tori.

Învă­ţă­tu­ra nu „se prin­de“

Nu nea­pă­rat. S-a ob­ser­vat că mul­ţi din­tre co­pi­ii hi­pe­rac­ti­vi simt ne­voia să fie ac­ti­vi și în timp ce înva­ţă. Crei­e­rul lor func­ţi­o­nea­ză op­tim doar da­că și cor­pul le es­te în mișca­re. Le plac mai mult ore­le în ca­re nu sunt ne­voi­ţi să stea ne­mișca­ţi în ban­că, dar acest lu­cru nu es­te me­reu po­si­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.