Se­cre­te de... negrilică

Ni­gel­la sa­ti­va pe nu­me­le ei ofi­cial, ne­gri­li­ca es­te fo­lo­si­tă de mii de ani drept con­di­ment sau con­ser­vant. Mai ales în ţă­ri­le ara­be, Li­ban, India, Tur­cia. Dar și pe la noi.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ise mai spu­ne și chi­men ne­gru, are un gust ușor pi­cant, cu aro­mă de ore­ga­no, pe ca­re-l dez­vol­tă du­pă pre­pa­ra­rea ter­mi­că. A fost des­cri­să însă și ca plan­tă me­di­ci­na­lă de Di­os­co­ri­de și Pli­niu cel Bă­trân.

ÎN MÂNCA­RE

→ Ara­bii o fo­lo­sesc ca de­cor pen­tru pâi­ne și foi­taj, dar și ca in­gre­di­ent.

→ La noi, se fo­lo­sește de mul­tă vre­me în aro­ma­ti­za­rea ce­le­brei brânze de Brăi­la. De alt­fel, toc­mai ne­gri­li­ca fa­ce ca te­le­me­aua de Brăi­la să fie pro­dus omo­lo­gat. → În Asia Mi­că, es­te fo­lo­si­tă la aro­ma­ti­za­rea ulei­u­ri­lor și oţe­tu­ri­lor.

ÎN LEACURI

→ Pul­be­rea de negrilică ames­te­ca­tă cu ulei de su­san es­te fo­lo­si­tă pen­tru tra­ta­rea ab­ce­se­lor și a he­mo­roi­zi­lor, dar și pen­tru înde­păr­ta­rea pă­du­chi­lor. → Se­min­ţe­le de negrilică au efec­te hi­po­ten­si­ve, an­ti­to­xi­ce, an­ti­o­xi­dan­te.

→ Sunt be­ne­fi­ce pen­tru sis­te­mul di­ges­tiv, cal­mând du­re­ri­le sto­ma­ca­le și spas­me­le, având efect car­mi­na­tiv în caz de ba­lo­na­re și fla­tu­len­ţă.

→ Infu­zia es­te uti­li­za­tă în tra­ta­men­tul afec­ţi­u­ni­lor di­ges­ti­ve și men­strua­le, în ca­zul lac­ta­ţi­ei in­su­fi­ci­en­te și în ca­zul pro­ble­me­lor bron­hi­ce.

SEMINȚELE DE NEGRILICĂ CON­ŢIN CAROTEN, CONVERTIT DE CĂ­TRE FICAT ÎN VITAMINA A, CAL­CIU, FI­ER ŞI PO­TA­SIU.

Ma­re Ca­rol del cul­ti­va­rea a or­do­nat pe fer­me­le de plan­tei în Se­min­ţe­le sa­le. do­me­ni­i­le me­di­ci­nal în erau fo­lo­si­te și ca sti­mu­lent, vin, ca aro­ma­ti­zant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.