8 mo­ti­ve să fo­lo­sești MI­E­REA

Din ce­le mai ve­chi tim­puri, era in­gre­di­en­tul minune pen­tru fru­mu­se­ţe și nici azi in­dus­tria cos­me­ti­că nu și-a pi­er­dut in­te­re­sul pen­tru ea. Da­că faci un drum în ori­ce ma­ga­zin, vei ve­dea mul­te ga­me de pro­du­se ce con­ţin mi­e­re. Ni­mic nu e întâmplă­tor.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Mi­e­rea are pro­pri­e­tă­ţi vin­de­că­toa­re, an­ti­sep­ti­ce, an­ti­bac­te­ri­e­ne și an­ti-in­fla­ma­toa­re, însă poa­te și sti­mu­la pro­duc­ţia de co­la­gen, de­venind un pro­dus an­ti­rid efi­ci­ent și la înde­mână. În com­bi­na­ţie cu alte in­gre­di­en­te sau fo­lo­si­tă ca ata­re, ea es­te un pro­dus de fru­mu­se­ţe cu foar­te mul­te între­bu­in­ţări, pe ca­re me­ri­tă să-l in­tro­duci în ru­ti­na zil­ni­că de îngri­ji­rea pi­e­lii ș i pă­ru­lui. Ia­tă doar 8 efec­te ca­re te pot con­vin­ge să o fo­lo­sești!

Func­ţi­o­nea­ză ca o mas­că hi­dra­tan­tă

Da­to­ri­tă efec­tu­lui cal­mant și hi­dra­tant, mi­e­rea bru­tă es­te ide­a­lă pen­tru o hi­dra­ta­re ra­pi­dă a pi­e­lii as­pre sau îmbă­trâni­te. Ac­ţi­o­nea­ză ra­pid și la­să te­nul lu­mi­nos. Za­ha­ru­ri­le din mi­e­re sunt sub­stan­ţe emo­li­en­te, ca­re mă­resc con­ţi­nu­tul de apă la ni­ve­lul pi­e­lii și re­duc us­că­ci­u­nea.

Înce­ar­că: aplică mi­e­rea pe pi­e­lea ume­zi­tă și las-o 20 de mi­nu­te, apoi înde­păr­te­az-o prin­tr-un ma­saj ușor cu apă căl­du­ţă. Ace­as­tă mas­că are un efect bun și asu­pra ri­du­ri­lor, re­du­cându-le di­men­si­u­nea, mai ales da­că ames­teci mi­e­rea cu brânză de vaci.

Es­te un ex­ce lent ex­fo­liant

Enzi­me­le din mi­e­re func­ţi­o­nea­ză ca un ex­fo­liant de­li­cat, aju­tând pi­e­lea să sca­pe de ce­lu­le­le moar­te și să ra­di­e­ze. Înce­ar­că: aplică mi­e­rea cu de­ge­te­le, prin mișcări cir­cu­la­re, timp de 1-2 mi­nu­te. Clă­tește cu apă din be­lșug.

Eli­mi­nă ci­ca­tri­ce­le

Aju­tă la vin­de­ca­rea ră­ni­lor și la re­fa­ce­rea pi­e­lii. Anti­o­xi­dan­ţii din mi­e­re hră­nesc pi­e­lea afec­ta­tă și gră­besc reînnoi­rea ce­lu­la­ră. Înce­ar­că: ma­se­a­ză cu mi­e­re zo­na afec­ta­tă, prin­tr-o mișca­re cir­cu­la­ră 1-2 mi­nu­te, apoi clă­tește.

Tra­te­a­ză acn eea

Are pro­pri­e­tă­ţi an­ti­in­fla­ma­toa­re și an­ti­bac­te­ri­e­ne, ca­re aju­tă la re­du­ce­rea roșe­ţii și in­fla­ma­ţi­ei pi­e­lii în ca­zul coșu­ri­lor. Mai mult, aju­tă pi­e­lea să ră­mână hi­dra­ta­tă și di­mi­nue­a­ză pro­duc­ţia de se­bum.

Înce­ar­că: aplică mi­e­rea într-un strat gros, di­rect pe coșuri, timp de 10-15 mi­nu­te, du­pă ca­re clă­tește cu mișcări de­li­ca­te. Ape­le­a­ză la aces­te ca­ta­plas­me de 2-3 ori pe zi, până la vin­de­ca­re.

Ca­ti­fe­le­a­ză pi­e­lea

Adau­gă în baie mi­e­re și pi­e­lea va de­ve­ni fi­nă, iar min­tea ta se va pu­tea re­la­xa mai ușor. Are efect hi­dra­tant, dar și hră­ni­tor, iar pi­e­lea va ră­mâne mai ca­ti­fe­la­tă. Aro­ma ușor dul­ce­a­gă și cu no­te flo­ra­le va avea un efect de re­la­xa­re ime­dia­tă asu­pra psi­hi­cu­lui.

Înce­ar­că: ames­te­că do­uă lin­guri mari de mi­e­re într-o ce­așcă cu apă fi­er­bin­te, până când es­te di­zol­va­tă, apoi toar­nă în ca­da cu apă.

Îngri­jește cu­ti­cu­le­le

Tot mi­e­rea te aju­tă să ai cu­ti­cu­le­le ne­te­de, per­fect hi­dra­ta­te și aproa­pe in­vi­zi­bi­le. Pen­tru că es­te un hi­dra­tant foar­te bun, cu­ti­cu­le­le vor fi me­reu fi­ne da­că le tra­te­zi zil­nic cu mi­e­re.

Înce­ar­că: aplică mi­e­re cu un mic bu­re­ţel pe fi­e­ca­re un­ghie și du­pă cinci mi­nu­te clă­tește.

Es­te un bun bal­sam pen­tru păr

Pu­ţini știu că mi­e­rea es­te bal­sa­mul per­fect pen­tru păr. Es­te hră­ni­toa­re, ca­ti­fe­le­a­ză pă­rul și îl fa­ce ușor de pi­ep­tă­nat, adu­cându-i în plus și stră­lu­ci­re. Înce­ar­că: ames­te­că o ju­mă­ta­te de ce­așcă de mi­e­re cu apă și întin­de ace­as­tă so­lu­ţie pe între­gul păr. Ma­se­a­ză ca pe un șam­pon, la­să să ac­ţi­o­ne­ze 30 de mi­nu­te și clă­tește. Fă acest tra­ta­ment de do­uă ori pe săp­tă­mână.

Ne­te­zește bu­ze­le

Când ai bu­ze­le us­ca­te, tot ce tre­bu­ie să faci es­te să le un­gi cu mi­e­re, apoi să re­ziști ten­tan­ţi­ei de a o mânca. Enzi­me­le cu­ră­ţă pi­e­lea us­ca­tă, za­ha­ru­ri­le hi­dra­te­a­ză in­tens, iar anti­o­xi­dan­ţii și mi­ne­ra­le­le re­pa­ră ţe­su­tul afec­tat. Ime­diat bu­ze­le își re­ca­pă­tă con­for­tul.

Înce­ar­că: aplică mi­e­rea pe bu­ze, aște­ap­tă 5 mi­nu­te, apoi înde­păr­te­az-o cu apă căl­du­ţă.

FRU­MU­SE­ŢE mi­e­re es­te bun, Deși ori­ce tip de are cel mai ri­di­cat cea de Ma­nu­ka ni­vel de an­ti­o­xi­dan­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.