Sem­ne­le stre­su­lui pe cor­pul tău

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

● Pro­ble­me cu pi­e­lea. Îngrijorăr­ile exa­ge­ra­te agra­ve­a­ză une­le bo­li de pi­e­le, pre­cum pso­ria­zi­sul și ec­ze­me­le, iar uno­ra le de­cla­nșe­a­ză din se­nin „cri­ze“de ac­nee, erup­ţii sau mâncă­ri­mi de pi­e­le.

● Ten obo­sit. Stre­sul cro­nic înce­ti­nește re­ge­ne­ra­rea ce­lu­le­lor pi­e­lii, ast­fel că pi­e­lea își poa­te pi­er­de elas­ti­ci­ta­tea și as­pec­tul ca­ti­fe­lat, de­venind as­pră, us­ca­tă, cu as­pect obo­sit.

● Că­de­rea pă­ru­lui. Stă­ri­le de stres pre­lun­git afec­te­a­ză ab­sor­bţia unor nu­tri­en­ţi esen­ţia­li să­nă­tă­ţii pă­ru­lui – în lipsa aces­to­ra, fi­re­le de păr se sub­ţia­ză, se rup ușor și încep să ca­dă. O si­tua­ţie des întâlni­tă es­te ace­ea în ca­re du­pă o pe­ri­oa­dă de stres in­tens, pă­rul ca­de ex­ce­siv timp de câte­va luni. Vi­no­va­ţi sunt hor­mo­nii an­dro­geni eli­be­ra­ţi de glan­de­le su­pra­re­na­le, ca­re între­rup ci­clul de crește­re a fi­re­lor de păr. De aju­tor sunt su­pli­men­te­le cu vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le: A, E, B-uri, zinc, fi­er, se­le­niu, magneziu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.