Spor­tul şi di­ver­se­le bo­li

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Une­ori, pă­rin­ţii nu-și tri­mit co­pi­lul la sport ca să-l pro­te­je­ze. Mai ales da­că su­fe­ră de o boa­lă pre­cum dia­be­tul sau de vreo afec­ţi­u­ne a co­loa­nei, pre­cum sco­li­o­za, au im­pre­sia că e de da­to­ria lor să-l me­na­je­ze și să-l la­se să se odih­neas­că, în vre­me ce co­le­gii lui par­ti­ci­pă la an­tre­na­ment. În re­a­li­ta­te, spor­tul nu doar că nu es­te con­train­di­cat, dar chiar con­tri­bu­ie la vin­de­ca­rea mul­tor afec­ţi­uni. „Spor­tul și ac­ti­vi­ta­tea fi­zi­că de­ter­mi­nă o crește­re a to­nu­su­lui mus­cu­lar ge­ne­ral și crește­rea ca­pa­ci­tă­ţii de efort. Im­por­tant es­te ca spor­tul să fie îndră­git de că­tre co­pil, nu să fie con­si­de­rat o obli­ga­ţie. Pen­tru de­fi­ci­en­ţe­le co­loa­nei, de exem­plu, se re­co­man­dă îno­tul, echi­ta­ţia și es­ca­la“(Bog­dan Go­ga, fi­zi­o­te­ra­peut al Cen­tru­lui Te­ra­pie pen­tru Mișca­re)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.