Sem­ne că anxi­e­ta­tea de­vi­ne pa­to­lo­gi­că

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Te între­bi da­că simp­to­me­le pe ca­re le ai pot fi diagnostic­ate ca an­xi­e­ta­te pa­to­lo­gi­că? Ia­tă sem­ne­le ca­re trag un sem­nal de alar­mă:

▶ Îţi faci griji aproa­pe zil­nic, fă­ră un mo­tiv re­al, pen­tru tot fe­lul de lu­cruri: să­nă­ta­te, ser­vi­ciu, ca­să, co­pii, bani, soţ…

▶ Re­ac­ţi­o­ne­zi exa­ge­rat în si­tua­ţi­i­le ca­re îţi pro­voa­că fri­că. De pil­dă, ţi-a tre­cut prin cap gândul că ar pu­tea in­tra un hoţ în ca­să și, drept ur­ma­re, stai de pa­ză toa­tă noap­tea.

▶ De cel pu­ţin 6 luni sunt pre­zen­te trei din ur­mă­toa­re­le șa­se simptome: agi­ta­ţie, iri­ta­bi­li­ta­te, di­fi­cul­tă­ţi de con­cen­tra­re, tul­bu­rări de me­mo­rie, tul­bu­rări de somn, ten­si­uni mus­cu­la­re.

▶ Ai înce­put să evi­ţi lu­cruri, lo­curi, ac­ti­vi­tă­ţi sau si­tua­ţii din cau­za fri­ci­lor. De exem­plu, nu mai mergi de­loc la me­dic de te­a­mă să nu des­co­pe­re ce­va în ne­re­gu­lă, nu mai urci cu lif­tul, nu mai mă­nânci anu­mi­te ali­men­te etc.

▶ Faci ata­curi de pa­ni­că: te apu­că brusc o sta­re ne­plă­cu­tă, ca­rac­te­ri­za­tă de puls ra­pid, pal­pi­ta­ţii, tre­mu­ră­turi, tran­spi­ra­ţii, sen­za­ţie de su­fo­ca­re sau de nod în gât, res­pi­ra­ţie între­tăia­tă, du­reri în pi­ept.

▶ Re­la­ţi­i­le cu cei­lal­ţi au de­venit ten­si­o­na­te din cau­ză că ești aproa­pe întot­de­au­na ner­voa­să și iri­ta­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.