SUSŢINERE PEN­TRU TI­NE­RII PRICEPUŢI

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Ta­bă­ra Me­se­riași­lor din Ţa­ra lui Andrei, un proi­ect ba­zat pe ate­li­e­re de dez­vol­ta­re pro­fe­si­o­na­lă și per­so­na­lă, a pre­gă­tit anul aces­ta aproa­pe 240 de ele­vi și 40 de pro­fe­sori din 23 de șco­li pro­fe­si­o­na­le și li­cee teh­no­lo­gi­ce din ju­de­ţul Gorj, în do­me­nii pre­cum me­ca­ni­că, in­sta­la­ţii, elec­tro­ni­că și ali­men­ta­ţie. În ultima săp­tă­mână a Ta­be­rei or­ga­ni­za­te de OMV Pe­trom, 59 de vi­i­tori bu­că­tari și os­pă­tari, ele­vi în cla­se­le a X-a și a XI-a au pre­gă­tit exem­plar o ci­nă sur­pri­ză pen­tru 100 de in­vi­ta­ţi, iar 10 din­tre ei vor pri­mi din par­tea OMV Pe­trom o bur­să de stu­diu în va­loa­re de 500 de lei pe lu­nă, pe par­cur­sul anu­lui șco­lar 2018-2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.