Cu­ri­os

Sanatatea de Azi - - DIETA -

Exis­tă un mit ca­re spu­ne că per­soa­ne­le ca­re con­su­mă gin mai mult de­cât ar trebui de­vin emo­ti­ve, tris­te și simt ne­voia să plângă. Psi­ho­lo­gii de­mon­te­a­ză ace­as­tă le­gen­dă, spu­nând că e vor­ba doar des­pre pro­pri­e­tă­ţi­le se­da­ti­ve ale al­coo­lu­lui, ca­re de­pri­mă sis­te­mul ner­vos cen­tral, fapt ca­rac­te­ris­tic ori­că­rei bău­turi spir­toa­se. Gi­nul tre­bu­ie con­su­mat în can­ti­tă­ţi mo­de­ra­te (40 ml pen­tru un adult/zi), căci con­ţi­ne 40-45% al­cool.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.