CALCULAŢI PUNCTELE CUMULATE, EVI­DENT, DE BUNICĂ ȘI BUNIC.

Sanatatea de Azi - - STIL DE VIATA -

Între 67-100 punc­te Prea exi­ge­nți

Pro­ba­bil că au fost se­veri și cu ti­ne, aces­ta e fe­lul lor de-a fi, nu se abat de la prin­ci­pi­i­le lor în pri­vin­ţa edu­ca­ţi­ei. Respectul pe ca­re li-l por­ţi es­te, fi­rește, lău­da­bil, dar tre­bu­ie să le atra­gi aten­ţia de fi­e­ca­re da­tă când fac ex­ces de zel și sunt prea cri­tici sau ne­drep­ţi cu cel mic. Cu di­plo­ma­ţie, de­si­gur, dar es­te de datoria ta să le ceri să fie mai blânzi.

33-66 punc­te Bu­ni­cii per­fe­cți

Ai mo­ti­ve înte­meia­te de a fi mândră de bu­ni­cii co­pi­lu­lui tău și bu­cu­roa­să în ace­lași timp că te po­ţi bi­zui pe aju­to­rul lor în ceea ce pri­vește edu­ca­ţia pri­chin­de­lu­lui. Știu să încu­ra­je­ze in­de­pen­den­ţa co­pi­lu­lui, îl lau­dă pen­tru ceea ce fa­ce bi­ne și îl co­rec­te­a­ză nu­mai când e ca­zul, cu blânde­ţe, lu­cruri ex­trem de im­por­tan­te în evo­lu­ţia ce­lui mic.

32 punc­te sau mai pu­ţi­ne chiar Prea in­dul­ge­nți

Bu­ni­ca și bu­ni­cul îi fac toa­te mof­tu­ri­le ne­po­tu­lui. Prin iu­bi­rea lor ne­măr­gi­ni­tă, îi pot fa­ce co­pi­lu­lui, in­vo­lun­tar, un imens de­ser­vi­ciu. Dar și ţie. În si­tua­ţia în ca­re se va întâmpla ca ei să nu te mai poa­tă aju­ta, vei ră­mâne sin­gu­ră, fa­ţă în fa­ţă cu un co­pil răs­fă­ţat, ca­pri­ci­os. Și nu-ţi va fi de­loc ușor să îl dez­bari de ve­chi­le obi­cei­uri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.