........... CASETA SPECIALIST­ULUI ...........

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

O ali­men­ta­ţie echi­li­bra­tă și ex­pu­ne­rea la lu­mi­na so­la­ră o oră pe zi asi­gu­ră un aport adec­vat de cal­ciu și vitamina D (ne­ce­sa­ră ab­sor­bţi­ei di­ges­ti­ve a cal­ci­u­lui). În lu­ni­le de toam­nă/iar­nă poa­te apă­rea o ca­ren­ţă de cal­ciu, dar de ce­le mai mul­te ori es­te vor­ba de fapt de in­su­fi­ci­en­ţa vi­ta­mi­nei D. De­fi­ci­tul de cal­ciu ve­ri­fi­cat prin ana­li­za sânge­lui tre­bu­ie in­ter­pre­tat de că­tre me­dic. Aces­ta va sta­bi­li da­că e vor­ba de un aport scă­zut de cal­ciu, de un de­fi­cit de vitamina D sau de une­le bo­li ca­re se ma­ni­fes­tă și prin hi­po­cal­ce­mie.Su­pli­men­te­le de cal­ciu tre­bu­ie ad­mi­nis­tra­te doar la re­co­man­da­rea me­di­cu­lui. Exce­sul de cal­ciu es­te no­civ, pu­tând pro­du­ce cal­ci­fi­e­rea va­se­lor de sânge, li­tia­ză re­na­lă, con­sti­pa­ţie, in­su­fi­ci­en­ţă re­na­lă. De o su­pli­men­ta­re a cal­ci­u­lui au ne­voie în prin­ci­piu co­pi­ii, fe­mei­le ca­re alăp­te­a­ză, fe­mei­le la me­no­pau­ză, vârst­ni­cii, ve­ge­ta­ri­e­nii/ve­ga­nii. De pre­fe­rat es­te un aport de cal­ciu su­fi­ci­ent prin­tr-o ali­men­ta­ţie va­ria­tă și echi­li­bra­tă. Sur­se bu­ne de cal­ciu ali­men­tar sunt: lac­ta­te­le, so­mo­nul, sar­de­le­le la con­ser­vă con­su­ma­te cu tot cu oa­se, su­sa­nul, mig­da­le­le, fa­so­lea, le­gu­me­le cu frun­ze ver­zi.

Dr. Da­ni­e­la Bur­la­cu, me­dic pri­mar me­di­ci­nă in­ter­nă, Cen­trul Me­di­cal Med­sa­na

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.