MA­SA­JUL SCAL­PU­LUI, UN OBI­CEI UTIL

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Re­la­xe­a­ză min­tea și aju­tă la înlă­tu­ra­rea stre­su­lui, gră­bește rit­mul de crește­re a pă­ru­lui și pre­vi­ne alo­pe­cia, alt­fel spus ma­sa­jul scal­pu­lui adu­ce ne­nu­mă­ra­te be­ne­fi­cii, mai ales da­că fo­lo­sești lo­ţi­uni spe­cial cre­a­te în acest scop. Ia­tă de ce! „Aju­tă mușchii ca­pi­lari să se re­la­xe­ze, iar cir­cu­la­ţia sânge­lui la ni­ve­lul zo­nei scal­pu­lui se men­ţi­ne ac­ti­vă și efi­ci­en­tă. Un lu­cru ex­trem de im­por­tant mai ales în zo­na tâmple­lor și a co­roa­nei ca­pu­lui. Ma­sa­jul ca­pi­lar sti­mu­le­a­ză crește­rea pă­ru­lui, îl fa­ce mai pu­ter­nic și să­nă­tos“, spu­ne Edy Vi­rag, spe­cia­list Ni­o­xin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.