........... CASETA SPECIALIST­ULUI ...........

Sanatatea de Azi - - STIL DE VIATA -

CUM PUTEM AJU­TA O PER­SOA­NĂ ÎN VÂRSTĂ SĂ FA­CĂ FA­ŢĂ IMPACTULUI EMO­ŢI­O­NAL AL MU­TĂ­RII LA AZIL?

Ace­as­tă de­ci­zie es­te foar­te du­ră și di­fi­ci­lă pen­tru fa­mi­li­i­le în cau­ză, ca­re se con­frun­tă ade­sea cu sen­ti­men­te de vi­no­vă­ţie. Într-ade­văr, via­ţa la azil es­te di­fe­ri­tă, dar nu re­pre­zin­tă sfârși­tul. De ce­le mai mul­te ori, se du­ce o lup­tă crânce­nă cu per­soa­na în cau­ză pen­tru ca ace­as­ta să ac­cep­te mutarea. Mun­ca de lă­mu­ri­re ce­re timp și mai ales răb­da­re. Mulţi din­tre re­zi­den­ţii azi­lu­ri­lor se con­frun­tă la înce­put cu un dis­con­fort pu­ter­nic și chiar cu de­pre­sia, însă du­pă o pe­ri­oa­dă de adap­ta­re (chiar de câte­va luni), încep să se aco­mo­de­ze. Pen­tru a ușu­ra im­pac­tul emo­ţi­o­nal al mu­tă­rii sunt im­por­tan­te:

▶ răb­da­rea și com­pa­si­u­nea cu pri­vi­re la ga­ma va­ria­tă de emo­ţii pe ca­re le trăi­ește;

▶ cre­a­rea unui me­diu cât mai fa­mi­liar (o fe­re­as­tră es­te ex­trem de im­por­tan­tă, o plan­tă în ca­me­ră și alte obi­ec­te per­so­na­le);

▶ co­mu­ni­ca­rea cu per­so­na­lul pen­tru a fa­ci­li­ta toa­te de­mer­su­ri­le ne­ce­sa­re aco­mo­dă­rii (încer­ca­ţi să înţe­le­ge­ţi cum func­ţi­o­nea­ză in­sti­tu­ţia și fi­ţi dis­pus să ofe­ri­ţi aju­tor sub ori­ce for­mă);

▶ încu­ra­ja­rea cu blânde­ţe a ori­că­ror for­me de socializar­e, par­ti­ci­pa­re la ac­ti­vi­tă­ţi­le in­sti­tu­ţi­ei și cre­a­rea de noi pri­e­te­nii prin­tre re­zi­den­ţi.

O per­soa­nă poa­te continua să se sim­tă iu­bi­tă și îngri­ji­tă și să ofe­re gri­jă și iu­bi­re la rândul ei, chiar da­că lo­cu­i­ește la azil.

Lo­re­na Lu­chian, psi­ho­log și so­fro­log, Cen­trul Me­di­cal Med­sa­na

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.