Cum să sca­zi fe­bra, da­că nu ai în ca­să an­ti­ter­mi­ce

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Se poa­te întâmpla ca un episod fe­bril să te prin­dă pe ne­pre­gă­ti­te: fie nu ai mai tre­cut pe la far­ma­cie pen­tru me­di­ca­men­te­le ca­re te pot aju­ta, fie ești de­par­te de ca­să și nu ai o tru­să de prim-aju­tor la ti­ne. În ast­fel de si­tua­ţii, te po­ţi fo­lo­si de câte­va le­a­curi po­pu­la­re, cu efect ga­ran­tat. Cea mai eficientă ră­mâne com­pre­sa cu apă re­ce. Se aplică re­pe­tat pe frun­te, pi­ci­oa­re sau bra­ţe. Ce­a­rșa­fu­ri­le ume­de cu ca­re se înfășoa­ră cor­pul sunt și ele de ma­re aju­tor. De ase­me­nea, oţe­tul de mere are ca­pa­ci­ta­tea de a re­gla tem­pe­ra­tu­ra cor­pu­lui. Se ames­te­că o can­ti­ta­te ega­lă de oţet cu apă, se înmoaie o pe­re­che de șo­se­te, se stoar­ce ex­ce­sul și se poar­tă pe tot tim­pul nop­ţii. Aten­ţie, însă, nu es­te un le­ac re­co­man­dat pen­tru cei mici. Infu­zia de ore­ga­no sau busuioc are ace­lași efect. (Ele­na Cu­re­lea, Că­lă­rași)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.