Ali­men­te-pri­e­te­ne

Vrei ca mi­cul tău șco­lar să se des­cur­ce de mi­nu­ne la școa­lă? Ale­ge pen­tru me­ni­ul lui ali­men­te ca­re îi sti­mu­le­a­ză me­mo­ria, îi cresc imu­ni­ta­tea, îi asi­gu­ră o sta­re de bi­ne.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Une­le ali­men­te nu doar că asi­gu­ră o imu­ni­ta­te pu­ter­ni­că și o dez­vol­ta­re ar­mo­ni­oa­să, dar îmbu­nă­tă­ţesc pu­te­rea de con­cen­tra­re și ca­pa­ci­ta­tea de învă­ţa­re. Exact de ce are ne­voie un șco­lar. Ia­tă câte­va din­tre ele.

PEȘTELE. Ofe­rin­du-i co­pi­lu­lui câte do­uă por­ţii de pește pe săp­tă­mână, îl aju­ţi să cre­as­că să­nă­tos, in­te­li­gent și să fie mai re­zis­tent în fa­ţa in­fec­ţi­i­lor de tot fe­lul. Da­că, în pri­mii ani de via­ţă, re­co­man­dat co­pi­i­lor es­te doar peștele slab, du­pă vârsta de 5-6 ani co­pi­lu­lui i se poa­te ser­vi și pește gras, bo­gat în aci­zi grași esen­ţia­li ome­ga 3 (sar­di­nă, he­ring, so­mon, crap, ton, anșoa, cod) și fruc­te de ma­re (ho­mar, stri­dii, cre­ve­ţi, scoici, raci).

OUĂ. Sunt o sur­să ex­ce­len­tă de pro­tei­ne. În plus, găl­be­nușul es­te bo­gat în co­li­nă, ca­re aju­tă la dez­vol­ta­rea me­mo­ri­ei. CE­RE­A­LE IN­TE­GRA­LE. Știai că crei­e­rul are ne­voie de o do­ză con­stan­tă de glu­co­ză? I-o pot asi­gu­ra și ce­re­a­le­le in­te­gra­le. Intro­du-le frec­vent în me­ni­ul co­pi­lu­lui, mai ales că sunt bo­ga­te și în vitamina E și vi­ta­mi­ne din gru­pul B, ca­re aju­tă la hră­ni­rea unui sis­tem ner­vos să­nă­tos. În ace­lași scop, dă pre­fe­rin­ţă pâi­nii in­te­gra­le, in­clu­siv când îi faci send­vișu­ri­le.

5 por­ţii de fruc­te și le­gu­me pe zi

Și une­le, și alte­le ofe­ră or­ga­nis­mu­lui car­bo­hi­dra­ţi pen­tru crei­er și mușchi, fi­bre bi­ne­fă­că­toa­re pen­tru di­ges­tie și o ga­mă foar­te va­ria­tă și bo­ga­tă de vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le. Ofe­ră-i co­pi­lu­lui fruc­te, ca ata­re sau sub for­mă de pi­u­re, com­pot sau în ames­tec cu iaurt, și le­gu­me la fi­e­ca­re ma­să. Cât înse­am­nă o por­ţie? Cam cât pum­nul co­pi­lu­lui.

Iaur­tul, un ali­ment ide­al

Per­fect prin bo­gă­ţia de nu­tri­en­ţi im­por­tan­ţi – pro­tei­ne, cal­ciu, po­ta­siu, vitamina B12, zinc, fos­for, vitamina B5, mag­ne­ziu, dar și prin po­ten­ţia­lul său de bac­te­rii „pri­e­te­noa­se“, ca­re con­tri­bu­ie la pre­veni­rea unor aler­gii și a in­fec­ţi­i­lor vi­ra­le. I-l po­ţi ser­vi co­pi­lu­lui ca ata­re sau în ames­tec cu fruc­te, nuci, se­min­ţe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.