Mie nu-mi e fri­că de ri­duri!

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Du­pă o anu­mi­tă vârstă, toa­te fe­mei­le se lup­tă cu ne­do­ri­te­le ri­duri. Din fe­ri­ci­re, moște­ni­rea ge­ne­ti­că, dar și fap­tul că îmi îngri­jesc pi­e­lea fe­ţei cu se­ri­o­zi­ta­te m-au pus la adă­post de aces­te ne­plă­ceri pen­tru mo­ment. Pen­tru asta, în fi­e­ca­re săp­tă­mână aplic pe ten o mas­că fă­cu­tă din­tr-o lin­gu­ri­ţă de ulei de co­cos, o lin­gu­ri­ţă cu mi­e­re și una de iaurt. Du­pă ce cu­răţ pi­e­lea foar­te bi­ne cu un șer­ve­ţel de­ma­chiant, întind pas­ta pe ten și o las să ac­ţi­o­ne­ze 10 mi­nu­te, du­pă ca­re o înde­păr­tez cu apă căl­du­ţă. Ulei­ul de co­cos con­ţi­ne an­ti­o­xi­dan­ţi ca­re pro­te­je­a­ză te­nul de ra­di­ca­lii li­beri, ca­re duc la îmbă­trâni­rea lui pre­ma­tu­ră. (Ra­lu­ca Pe­trea, Cis­nă­die)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.