Cu ulei de co­cos am tra­tat scal­pul

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Acum câţi­va ani, am întâmpi­nat o pro­ble­mă ca­re îmi crea mul­te ne­plă­ceri. Când îmi era lu­mea mai dra­gă, mă apu­cau mâncă­ri­mi la ni­ve­lul pi­e­lii ca­pu­lui, iar scăr­pi­na­tul con­ti­nuu a dus la apa­ri­ţia unor răni. Am schim­bat de ne­nu­mă­ra­te ori șam­po­nul, fă­ră re­zul­tat. La un mo­ment dat, o coa­fe­ză mi-a re­co­man­dat să fac un ames­tec din ulei de co­cos și ze­a­mă de lă­mâie, pe ca­re să îl aplic pe scalp prin­tr-un ma­saj ușor. Du­pă 30 de mi­nu­te, spăl pă­rul cu un șam­pon de­li­cat împo­tri­va mă­tre­ţii. Am fă­cut acest lu­cru de do­uă ori pe săp­tă­mână, mai mul­te luni la rând, iar re­zul­ta­tul a fost cel pro­mis: am scă­pat de pi­e­lea iri­ta­tă și de mâncă­ri­mi­le ne­plă­cu­te. (San­da Urzi­că, Tul­cea)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.