Suplimente – miracol

O di­e­tă să­nă­toa­să și un re­gim de îngri­ji­re bi­ne pus la punct pot men­ţi­ne to­nu­sul pi­e­lii mult timp. Dar cu câte­va suplimente mi­si­u­nea noas­tră de­vi­ne mult mai ușoa­ră.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Câte­va din­tre su­pli­men­te­le co­mu­ne pot da o mână de aju­tor fru­mu­se­ţii. Ba, chiar pot fa­ce ma­chia­jul inu­til. Ni­meni nu poa­te trăi nu­mai cu su­curi pen­tru a fa­ce rost de vi­ta­mi­ne­le, mi­ne­ra­le­le și nu­tri­en­ţii ne­ce­sari pi­e­lii și pă­ru­lui, însă su­pli­men­te­le ali­men­ta­re ne pot adu­ce tot ce avem ne­voie prin câte­va pas­ti­le. To­tuși, es­te bi­ne să con­sul­ţi me­di­cul înain­te de a înce­pe o cu­ră. Și, pen­tru a-ţi fi mai clar cum te aju­tă fi­e­ca­re su­pli­ment, ţi-am pre­gă­tit un mic ghid pen­tru a ști pe ca­re să le in­tro­duci în ru­ti­na zil­ni­că.

ULEI DE PEȘTE

Mai știi de lin­gu­ri­ţa de ulei de pește pe ca­re ma­ma ne obli­ga să o luăm zil­nic? Un ade­vă­rat cal­var, ca­re în pre­zent a luat sfârșit. Acum, ulei­ul de pește are un gust plă­cut și fa­ce mi­nuni pen­tru să­nă­ta­tea și fru­mu­se­ţea noas­tră. El sti­mu­le­a­ză pro­duc­ţia de co­la­gen și fa­ce ri­du­ri­le să dis­pa­ră în cea mai ma­re par­te. De ase­me­nea, aju­tă la re­du­ce­rea ro­za­ce­ei și ec­ze­me­lor și con­tri­bu­ie la hi­dra­ta­rea pi­e­lii. Da­că ai luat acest ulei de pește pen­tru a-ţi scă­dea ni­ve­lul co­les­te­ro­lu­lui rău, ob­ser­vă și ce schim­bări au apă­rut la ni­ve­lul te­nu­lui.

VITAMINA A

Ai vă­zut că pi­e­lea ta ara­tă mai bi­ne du­pă ce bei su­curi de mor­cov, mai ales da­că ai te­nul gras? Acest lu­cru se da­to­re­a­ză re­ti­noi­zi­lor. Da­că pe su­pra­fa­ţa pi­e­lii ei mă­resc sen­si­bi­li­ta­tea și eli­mi­nă ce­lu­le­le moar­te, atunci când ajung în or­ga­nism au pro­pri­e­ta­tea de a re­du­ce pro­duc­ţia de se­bum și de a proteja pi­e­lea. Su­cul de mor­cov sau vitamina A sunt ex­ce­len­te pen­tru per­soa­ne­le ca­re au ac­nee, pso­ria­zis sau ec­ze­me. Do­za ide­a­lă es­te de 10.000 de uni­tă­ţi. Însă ni­ci­o­da­tă nu tre­bu­ie luat un ast­fel de su­pli­ment da­că ești însăr­ci­na­tă, pen­tru că poa­te pro­vo­ca de­fec­te con­ge­ni­ta­le.

VITAMINA D

Joa­că un rol de­o­se­bit de im­por­tant în imu­ni­ta­tea or­ga­nis­mu­lui, însă tot ea es­te esen­ţia­lă pen­tru men­ţi­ne­rea pi­e­lii ne­te­de, să­nă­toa­se, hi­dra­ta­te și fă­ră pe­te. Pe tim­pul ve­rii, soa­re­le ne aju­tă să o sin­te­ti­zăm, însă în lu­ni­le ce au în de­nu­mi­re li­te­ra „r“sau da­că trăi­ești într-o zo­nă cu pu­ţi­nă lu­mi­nă so­la­ră, un su­pli­ment es­te bi­ne-venit. 5000 de uni­tă­ţi pe zi îţi pot păs­tra te­nul tânăr mai mult timp și o să­nă­ta­te de fi­er.

ZINC

Cer­ce­tă­ri­le au scos la lu­mi­nă o le­gă­tu­ră strânsă între ac­nee și ni­ve­lu­ri­le scă­zu­te de zinc din or­ga­nism. Ace­le­ași stu­dii au ară­tat că acest mi­ne­ral es­te aproa­pe la fel de efi­ci­ent ca an­ti­bi­o­ti­ce­le în uci­de­rea bac­te­ri­i­lor ca­re pro­duc ac­ne­ea. Fi­ind un an­ti­o­xi­dant pu­ter­nic, zin­cul re­du­ce răs­pun­sul in­fla­ma­tor. Însă tre­bu­ie să ai ma­re gri­jă, pen­tru că do­ze­le mari de zinc pot pro­vo­ca cram­pe sto­ma­ca­le și tul­bu­rări di­ges­ti­ve. Cel mai bi­ne es­te ca un me­dic să-ţi sta­bi­le­as­că do­za zil­ni­că ne­ce­sa­ră.

VITAMINA C

Cu to­ţii știm că vitamina C ne poa­te aju­ta să ne pro­te­jăm de ră­ce­li, dar pro­pri­e­tă­ţi­le sale an­ti­o­xi­dan­te sunt ex­ce­len­te și pen­tru pi­e­le, ofe­rind pro­tec­ţie împo­tri­va ra­di­ca­li­lor li­beri și sti­mu­lând pro­duc­ţia naturală de co­la­gen, adu­când re­zis­ten­ţă pi­e­lii și com­bă­tând ri­du­ri­le și pe­te­le pig­men­ta­re. Din acest mo­tiv sunt in­di­ca­te su­cu­ri­le de ci­tri­ce atunci când ne ex­pu­nem la soa­re sau când trăim într-un me­diu po­luat. Po­ţi lua o vitamina C pe zi sau po­ţi con­su­ma 2-4 fruc­te bo­ga­te în vitamina C.

VITAMINA E

Es­te un alt an­ti­o­xi­dant va­lo­ros și nu­tri­ent ex­ce­lent pen­tru pi­e­le. Are efec­te an­ti­i­fla­ma­toa­re și te pro­te­je­a­ză de ra­ze­le UV, mo­tiv pen­tru ca­re o re­gă­sim pe eti­che­te­le mul­tor cre­me de pro­tec­ţie so­la­ră. Însă stu­di­i­le ara­tă că ea pro­te­je­a­ză mai bi­ne pi­e­lea atunci când es­te com­bi­na­tă cu vitamina C. Ulei­ul de vitamina E păs­tre­a­ză elas­ti­ci­ta­tea pi­e­lii, re­du­ce ri­du­ri­le și îi spo­rește to­nu­sul. În ace­lași timp, pe­te­le bru­ne (de bă­trâne­ţe sau apă­ru­te ca ur­ma­re a unei func­ţi­o­nări de­fi­ci­ta­re a fi­ca­tu­lui ) pot fi com­bă­tu­te cu vitamina E ulei­oa­să. Pe­te­le se de­co­lo­re­a­ză trep­tat, pi­e­lea de­vi­ne mai pu­ţin as­pră și se re­ge­ne­re­a­ză vă­zând cu ochii. O po­ţi lua ca su­pli­ment în com­bi­na­ţie cu alţi an­ti­o­xi­dan­ţi sau o po­ţi fo­lo­si di­rect pe pi­e­le. Nici pro­du­se­le cos­me­ti­ce ce con­ţin ace­as­tă vi­ta­mi­nă nu tre­bu­ie ig­no­ra­te.

GLUCOZAMIN­Ă

Pu­ţini au au­zit de ea, însă es­te un aju­tor pen­tru o pi­e­le fru­moa­să și să­nă­toa­să. Es­te un ami­noa­cid (ca­re se gă­sește în mod na­tu­ral în car­ti­la­je) ca­re ac­ce­le­re­a­ză ra­ta de vin­de­ca­re a ră­ni­lor, re­du­ce di­men­si­u­nea ri­du­ri­lor și pe­te­le și hi­dra­te­a­ză mai bi­ne pi­e­lea în tim­pul când es­te con­su­ma­tă.

COENZIMA Q10

Și coenzima Q10 es­te pro­du­să de or­ga­nism în mod na­tu­ral, însă nu întot­de­au­na la un ni­vel înalt. Aju­tă la neu­tra­li­za­rea ra­di­ca­li­lor li­beri și la men­ţi­ne­rea ce­lu­le­lor să­nă­toa­se, sus­ţi­nând în ace­lași timp pro­duc­ţia de co­la­gen și elas­ti­nă. Pe mă­su­ră ce îmbă­trânim sau su­fe­rim de stres, ce­lu­le­le noas­tre sunt mai pu­ţin re­zis­ten­te în fa­ţa ra­di­ca­li­lor li­beri. Apar ri­du­ri­le în col­ţul ochi­lor, pe frun­te și în ju­rul gu­rii, însă un su­pli­ment cu coenzima Q10 poa­te aju­ta la re­du­ce­rea aces­tor li­nii apă­ru­te pre­ma­tur.

MAGNEZIU

Es­te ne­ce­sar pen­tru 300 de re­ac­ţii în or­ga­nism și es­te con­si­de­rat mi­ne­ra­lul fru­mu­se­ţii în me­di­ci­na chi­ne­ză. Ca­ren­ţa de magneziu are ca re­zul­tat un ni­vel scă­zut de aci­zi grași în pi­e­le, ceea ce du­ce la pi­er­de­rea elas­ti­ci­tă­ţii și hi­dra­tă­rii. Pi­e­lea de­vi­ne us­ca­tă și apar in­fla­ma­ţi­i­le. Mag­ne­zi­ul ac­ţi­o­nea­ză ca un pro­tec­tor ce­lu­lar și sti­mu­le­a­ză reînnoi­rea ce­lu­la­ră. Es­te ab­so­lut ne­ce­sar atunci când pi­e­lea es­te vă­tă­ma­tă (le­zi­uni, in­fla­ma­ţii și roșe­a­ţă). Stu­di­i­le ara­tă că 1 din 5 per­soa­ne are de­fi­cit de magneziu. Din fe­ri­ci­re, avem la dis­po­zi­ţie bău­turi bo­ga­te în acest mi­ne­ral și suplimente ora­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.