Știri Să­nă­ta­te

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

200 de co­pii in­su­li­no-de­pen­den­ţi din Bu­cu­rești și 28 de ju­de­ţe ale ţă­rii vor be­ne­fi­cia de mo­ni­to­ri­za­re și tra­ta­ment ba­za­te pe o apli­ca­ţie ce fo­lo­sește Inte­li­gen­ţa Arti­fi­cia­lă, prin proi­ec­tul lan­sat de Aso­cia­ţia Spri­jin pen­tru Dia­bet, cu aju­to­rul Fun­da­ţi­ei Vo­da­fo­ne Ro­mânia, ofe­rit prin pro­gra­mul Con­nec­ting for Good, edi­ţia 2018-2019. „Uti­li­za­rea apli­ca­ţi­ei va per­mi­te ajus­ta­rea co­rec­tă, in­for­ma­tă, per­so­na­li­za­tă și si­gu­ră a tra­ta­men­tu­lui in­su­li­nic pen­tru cei 200 de co­pii. Va­ria­bi­le­le pe ca­re le co­lec­te­a­ză sis­te­mul, cum ar fi ni­ve­lul gli­ce­mi­ei, can­ti­ta­tea de car­bo­hi­dra­ţi din ali­men­ta­ţie, ni­ve­lul de ac­ti­vi­ta­te sunt eva­lua­te exact pen­tru de­ter­mi­na­rea can­ti­tă­ţii de in­su­li­nă ca­re tre­bu­ie ad­mi­nis­tra­tă fi­e­că­rui pa­ci­ent. Din­co­lo de si­gu­ran­ţa pe ca­re o adu­ce din punct de ve­de­re al tra­ta­men­tu­lui, apli­ca­ţia per­mi­te in­clu­de­rea în acest sis­tem a unui nu­măr ma­re de pa­ci­en­ţi“, a declarat Ange­la Ga­le­ţa, Di­rec­to­rul Fun­da­ţi­ei Vo­da­fo­ne Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.