Re­cu­noști sem­ne­le unei bo­li min­ta­le?

Afec­ţi­u­ni­le de or­din psi­hic fac par­te din via­ţa noas­tră și mulţi din­tre noi au în fa­mi­lie per­soa­ne cu ast­fel de pro­ble­me pe ca­re nu știu cum să le ges­ti­o­ne­ze.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Din pă­ca­te, ce­le mai mul­te din­tre bo­li­le min­ta­le nu se vin­de­că ni­ci­o­da­tă. Mai ales pen­tru că sunt com­plet ig­no­ra­te. Cu tra­ta­ment adec­vat, mul­tă im­pli­ca­re și înţe­le­ge­re din par­tea fa­mi­li­ei și a so­ci­e­tă­ţii, dar și cu co­la­bo­ra­re din par­tea pa­ci­en­tu­lui, ele pot fi ţi­nu­te în frâu. Marea pro­ble­mă, ca­re nu es­te doar a Ro­mâni­ei, ci chiar și a unor ţări în ca­re ni­ve­lul de edu­ca­ţie sa­ni­ta­ră es­te mai ma­re, iar sis­te­mul de să­nă­ta­te mult mai func­ţi­o­nal și pro­tec­tor, es­te că po­pu­la­ţia nu reușește să iden­ti­fi­ce și să ca­ta­lo­ghe­ze pri­me­le sem­ne ale de­cla­nșă­rii aces­tor afec­ţi­uni. De-aici de­cur­ge apoi un lung șir de ne­ca­zuri și întârzi­eri în diag­nos­ti­ca­re și tra­ta­ment, fapt ca­re du­ce la apa­ri­ţia unor si­tua­ţii cu po­ten­ţial pe­ri­cu­los ri­di­cat.

TOT MAI MULŢI ROMÂNI BOL­NA­VI

Au exis­tat ne­nu­mă­ra­te ca­zuri ca­re au șo­cat opi­nia pu­bli­că, de bol­na­vi min­tal a că­ror afec­ţi­u­ne a scă­pat de sub con­trol și ca­re i-a de­ter­mi­nat să co­mi­tă ac­te de o cru­zi­me ini­ma­gi­na­bi­lă. Co­pii fă­ră apă­ra­re au sfârșit asa­si­na­ţi de ma­me a că­ror min­te chi­nu­i­tă de boa­lă a in­trat în co­laps, fă­ră ca ci­ne­va din fa­mi­lie sau din ime­dia­ta apro­pi­e­re să se­si­ze­ze ur­me­le de de­ra­paj. Toc­mai de ace­ea, până când sis­te­mul de să­nă­ta­te să ajun­gă să func­ţi­o­ne­ze cum tre­bu­ie, ar fi bi­ne ca to­ţi să fim co­nști­en­ţi de pe­ri­co­lul ca­re se as­cun­de în spa­te­le unui om cu afec­ţi­uni psihice și să învă­ţăm să des­ci­frăm ges­tu­ri­le pe ca­re min­tea sa bol­na­vă îl înde­am­nă să le fa­că, înain­te ca aces­ta să tre­a­că la ac­ţi­uni cu ade­vă­rat fa­ta­le.

CE­LE MAI CO­MU­NE SIMPTOME

Ori­ce per­soa­nă în ca­zul că­reia se bă­nu­i­ește că exis­tă ris­cul să su­fe­re de tul­bu­rări psihice tre­bu­ie să pri­me­as­că aju­tor de spe­cia­li­ta­te. Sem­ne­le in­sta­lă­rii unei ast­fel de bo­li sunt mul­te și sub­ti­le, iar afec­ţi­u­ni­le vi­za­te, di­ver­se: tul­bu­rări ob­se­siv-com­pul­si­ve, pa­ra­noia, schi­zo­fre­nie, stres

LIPSA UNEI VIEȚI SO­CIA­LE, LIPSA INTERACȚIU­NILOR CU PRIETENI, SOLITUDINE­A POT DU­CE LA DECLANȘARE­A UNEI AFE­CȚI­UNI PSIHICE.

pos­ttrau­ma­tic și mul­te alte­le. Sen­za­ţia con­ti­nuă de te­a­mă, fri­ca inex­pli­ca­bi­lă, ne­li­niștea, gându­ri­le sau ri­tua­lu­ri­le re­pe­ti­ti­ve, gându­ri­le si­nu­ci­gașe, do­rin­ţa de a-ţi fa­ce rău ţie sau alto­ra

sunt toa­te sem­ne de pre­zen­tat me­di­cu­lui. Ia­tă și alte sem­na­le de alar­mă:

→ În caz de tul­bu­ra­re bi­po­la­ră: lipsa ener­gi­ei; ● iri­ta­bi­li­ta­te; ● tris­te­ţe sau sen­za­ţie de dez­nă­dej­de; ● alter­nan­ţa între stări de apa­tie și me­lan­co­lie și stări de ex­ci­ta­bi­li­ta­te ner­voa­să și hi­pe­rac­ti­vi­ta­te; ● di­fi­cul­tă­ţi de con­cen­tra­re și pro­ble­me de me­mo­rie.

→ În caz de de­pre­sie: pi­er­de­rea încre­de­rii în pro­pria per­soa­nă;

● tris­te­ţe ex­ce­si­vă; ● lip­să de ener­gie; ● lipsa che­fu­lui de via­ţă;

● izo­la­re so­cia­lă.

→ În caz de schi­zo­fre­nie: coșma­ruri; ● iri­ta­bi­li­ta­te; ● ha­lu­ci­na­ţii;

● voci ine­xis­ten­te pe ca­re doar bol­na­vul le au­de; ● schim­bări dra­ma­ti­ce în obi­cei­u­ri­le ali­men­ta­re sau de odih­nă; ● fu­rie inex­pli­ca­bi­lă.

Exis­tă mai bi­ne de 200 de for­me de afec­ţi­uni min­ta­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.