Des­ci­fre­a­ză as­pec­tul un­ghi­i­lor!

Chiar da­că vi­ne tim­pul să tre­cem la încăl­ţă­min­tea de toam­nă, fă­ră ve­de­re la un­ghii, fap­tul că sunt as­cun­se nu înse­am­nă că e în re­gu­lă să nu fa­cem ni­mic pen­tru a le tra­ta în caz că suferă.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cu toa­te că toam­na își fa­ce sim­ţi­tă pre­zen­ţa, iar pi­ci­oa­re­le încăl­ţa­te în san­da­le și pa­puci nu mai stră­bat în nu­măr uriaș stră­zi­le, es­te un mo­ment opor­tun să dis­cu­tăm des­pre afec­ţi­u­ni­le un­ghi­i­lor, să aflăm ce poa­te as­cun­de un semn apă­rut pe ele și cum să fa­cem să le tra­tăm ori să in­ves­ti­găm cu mai mul­tă aten­ţie sta­rea de să­nă­ta­te a între­gu­lui or­ga­nism.

BO­LI PE CA­RE LE PO­ŢI INTUI

Da­că ai ob­ser­vat schim­bări se­ri­oa­se în fe­lul cum ara­tă un­ghi­i­le ta­le în ultima vre­me, ar fi bi­ne să mergi la un der­ma­to­log. Doar un con­trol amă­nun­ţit și câte­va ana­li­ze de ru­ti­nă îţi pot spu­ne da­că e vor­ba des­pre o ca­ren­ţă de vi­ta­mi­ne/mi­ne­ra­le, de o afec­ţi­u­ne a vreu­nui or­gan sau pur și sim­plu de o in­fec­ţie a un­ghi­ei, ca­re se poa­te tra­ta ușor cu toa­te pro­du­se­le ca­re exis­tă la ora ac­tua­lă în far­ma­cii. Până atunci, noi te aju­tăm să des­ci­fre­zi ce se poa­te as­cun­de sub fe­lul în ca­re ara­tă un­ghi­i­le.

Sunt us­ca­te și cră­pa­te – cau­za o poa­te re­pre­zen­ta fie sti­lul de

via­ţă, de­ter­gen­ţii fo­lo­si­ţi pen­tru a spă­la va­se­le sau fap­tul că pe­treci mul­tă vre­me cu mâi­ni­le în apă, lo­cu­i­ești într-o zo­nă cu

umi­di­ta­te scă­zu­tă sau aplici prea des pe un­ghii lac co­lo­rat. În plus, acest as­pect poa­te fi cau­zat de o in­fec­ţie fun­gi­că sau chiar de o

dis­func­ţi­o­na­li­ta­te la ni­ve­lul ti­roi­dei. Lipsa de vitamina A sau B es­te și ea o cau­ză de luat în cal­cul.

Sunt îngăl­be­ni­te – fie stai prea mult cu ojă pe ele și fo­lo­sești ace­to­na prea des, ori ai ma­ni­chi­u­ră se­mi­per­ma­nen­tă fă­ră să le mai oferi o pau­ză de re­ge­ne­ra­re, fie te-ai ales cu o in­fec­ţie. Dia­be­tul, hi­po­ti­roi­dis­mul sau in­fec­ţi­i­le res­pi­ra­to­rii cro­ni­ce pot da și ele acest as­pect ne­plă­cut un­ghi­i­lor.

Au li­nii al­be ori­zon­ta­le – pot fi sem­nul unui dia­bet ne­diag­nos­ti­cat, dar și al unei de­fi­ci­en­ţe se­ri­oa­se de zinc ori a unor pro­ble­me de cir­cu­la­ţie a sânge­lui. De ase­me­nea, in­to­xi­ca­ţia cu ar­se­nic sau mo­no­xid de car­bon ori boa­la Hod­gkin pot fi și ele anun­ţa­te de aces­te li­nii ori­zon­ta­le al­be.

Sunt ne­re­gu­la­te – dez­li­pi­rea lor de pe su­pra­fa­ţa de­ge­tu­lui și fap­tul că sunt ne­re­gu­la­te pot anun­ţa o in­fec­ţie, dar și un simp­tom al pso­ria­zi­su­lui.

Au pe­te ne­gre – da­că nu apar în ur­ma unui trau­ma­tism ma­jor, înso­ţit mai me­reu de o că­de­re a un­ghi­ei și crește­rea uneia noi, es­te re­co­man­dat să mergi de ur­gen­ţă la me­dic. Poa­te anun­ţa apa­ri­ţia me­la­no­mu­lui, una din­tre ce­le mai agre­si­ve for­me de can­cer. Ori­ce ex­cres­cen­ţă du­re­roa­să la ni­ve­lul un­ghi­ei tre­bu­ie să fie ve­ri­fi­ca­tă de că­tre un me­dic der­ma­to­log.

IN­FEC­ŢIA FUN­GI­CĂ, CEA MAI FRECVENTĂ

Una din­tre ce­le mai co­mu­ne cau­ze ale schim­bă­rii as­pec­tu­lui un­ghi­i­lor într-unul ex­trem de

ne­plă­cut o re­pre­zin­tă in­fec­ţia fun­gi­că. Oni­co­mi­co­za, sau ti­nea un­gu­i­um, es­te cea mai întâlni­tă, fi­ind pro­vo­ca­tă de o ci­u­per­că în mod nor­mal ino­fen­si­vă, dar ca­re în anu­mi­te cir­cum­stan­ţe se înmul­ţește ra­pid și pro­voa­că ne­plă­ceri la ni­ve­lul un­ghi­i­lor pi­ci­oa­re­lor și mâi­ni­lor. Aces­tea își schim­bă cu­loa­rea, dar și as­pec­tul. Se îngăl­be­nesc, se îngroașă și de­vin ca­san­te. Ace­as­tă ci­u­per­că se poa­te tran­smi­te cu ușu­rin­ţă de la o per­soa­nă in­fec­ta­tă, prin con­tac­tul cu obi­ec­te­le sale per­so­na­le sau poa­te fi lua­tă prin in­stru­men­ta­rul nes­te­ri­li­zat de la sa­loa­ne­le de îngri­ji­re per­so­na­lă, ori pe fon­dul unei imu­ni­tă­ţi scă­zu­te, de la pis­ci­nă sau să­li­le de sport. Exis­tă și per­soa­ne ca­re pre­zin­tă risc mai ma­re de a fa­ce oni­co­mi­co­ză, prin­tre aces­tea nu­mă­rându­se vârst­ni­cii, dia­be­ti­cii, fe­mei­le

ca­re au un­ghii ar­ti­fi­cia­le sau spor­ti­vii, din cau­za me­di­u­lui umed pri­el­nic pro­li­fe­ră­rii fun­gi­lor din încăl­ţă­min­tea spe­ci­fi­că. Tra­ta­men­tul se fa­ce prin ad­mi­nis­tra­rea ora­lă și lo­ca­lă de me­di­ca­men­te an­ti­fun­gi­ce.

Un­ghi­i­le de­ge­te­lor de la pi­ci­oa­re cresc de do­uă ori mai încet de­cât ce­le de la mână.

3,5 mm pe lu­nă crește în mod nor­mal o un­ghie să­nă­toa­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.