He­mo­glo­bi­na gli­ca­tă pe înţe­les

În ce si­tua­ţii es­te ne­ce­sa­ră ace­as­tă ana­li­ză ne-a ex­pli­cat dr. Lau­ra Ene, me­dic pri­mar dia­bet, nu­tri­ţie și bo­li me­ta­bo­li­ce, de la Spi­ta­lul Mon­za.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Pen­tru mo­ni­to­ri­za­rea stă­rii de să­nă­ta­te, se re­co­man­dă să-ţi mă­sori mă­car o da­tă pe an ni­ve­lul gli­ce­mi­ei, ana­li­ză pe ca­re o po­ţi fa­ce gra­tu­it, cu tri­mi­te­re de la me­di­cul de fa­mi­lie. Însă da­că ai de­ja dia­bet sau risc de dia­bet (ești su­pra­pon­de­ral, se­den­tar, ai per­soa­ne cu dia­bet în fa­mi­lie), glicemia sin­gu­ră nu es­te su­fi­ci­ent de edi­fi­ca­toa­re. Aici in­ter­vi­ne he­mo­glo­bi­na gli­ca­tă, o in­ves­ti­ga­ţie su­pli­men­ta­ră foar­te uti­lă, pen­tru că ea aju­tă me­di­cul să pre­va­dă evo­lu­ţia dia­be­tu­lui za­ha­rat pe ter­men lung sau să te in­clu­dă în ca­te­go­ria ce­lor cu risc cres­cut pen­tru dia­bet, da­că es­te ca­zul.

De ce nu e su­fi­ci­ent să-ţi mă­sori glicemia?

Pen­tru că re­zul­ta­tul gli­ce­mi­ei poa­te fi in­fluen­ţat de di­ve­rși fac­tori, deci nu es­te întot­de­au­na con­clu­dent. „Efec­tua­rea gli­ce­mi­ei din sânge­le venos (la la­bo­ra­tor, din venă) sau ca­pi­lar (din de­get, cu aju­to­rul glu­co­me­tru­lui) per­mi­te eva­lua­rea gli­ce­mi­ei la mo­men­tul re­col­tă­rii pro­bei de sânge. Spre de­o­se­bi­re de ace­as­ta, de­ter­mi­na­rea he­mo­glo­bi­nei gli­ca­te ofe­ră o es­ti­ma­re re­tros­pec­ti­vă pe ul­ti­me­le 2-3 luni a sta­tu­su­lui gli­ce­mic, in­de­pen­den­tă de rit­mul me­se­lor, di­e­tă și alte fluc­tua­ţii tran­zi­to­rii ale con­cen­tra­ţi­ei glu­co­zei în sânge. Un avan­taj es­te că se poa­te re­a­li­za în ori­ce mo­ment al zi­lei, nu nea­pă­rat di­mi­nea­ţa pe ne­mânca­te“, spu­ne dr. Lau­ra Ene.

Ca ţin­tă te­ra­peu­ti­că­pen­tru­pa­ci­en­ţii dia­be­tici,se­re­co­man­dă ca­va­loa­re­aHbA1csă fi­e­cu­prin­săîntre 6.5%- 7%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.