Sfa­turi la mi­nut

Sfârși­tul ve­rii și înce­pu­tul toam­nei es­te o pe­ri­oa­dă a mun­ci­lor agri­co­le in­ten­se. Mul­ţi din­tre cei ca­re au de cu­les via sau po­rum­bul ajung la doc­tor din cau­za mușcă­tu­ri­lor de in­sec­te, cu ca­re se aleg în tim­pul mun­cii.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

În Ro­mânia, nu trăi­esc in­sec­te ca­re să ne pu­nă via­ţa în pe­ri­col, așa cum se întâmplă în zo­ne­le ari­de sau ume­de ale Pla­ne­tei. Cu toa­te aces­tea, înţe­pă­tu­ra păian­je­nu­lui Vă­du­va nea­gră sau re­ac­ţi­i­le aler­gi­ce pro­vo­ca­te de veni­nul al­bi­ne­lor pot ri­di­ca se­ri­oa­se pro­ble­me de să­nă­ta­te ce­lor ca­re sunt mai sen­si­bi­li. Toc­mai de ace­ea, es­te im­por­tant să re­cu­noaștem sem­ne­le lă­sa­te de o înţe­pă­tu­ră și să ac­ţi­o­năm ra­pid pen­tru a mi­ni­ma­li­za efec­te­le ei.

De ce să te fe­rești

La noi în ţa­ră exis­tă foar­te pu­ţi­ne spe­cii de păian­jeni pe­ri­cu­loși pen­tru om. Din­tre ele, do­uă tre­bu­ie lua­te cu ade­vă­rat în se­a­mă. Es­te vor­ba de Vă­du­va ne­gră și de ta­ran­tu­la ro­mâneas­că, cel mai ma­re păianjen de pe te­ri­to­ri­ul nos­tru, ca­re trăi­ește în ga­le­rii să­pa­te în Pă­mânt. Ambe­le pot fi întâlni­te mai ales la câmpie, în zo­ne se­ce­toa­se. În ca­zul în ca­re bă­nu­i­ești că ai fost mușcat de un ast­fel de păianjen, va tre­bui să mer­gi la me­dic.

Când să-ţi faci gri­ji

Oda­tă ajuns în organism, veni­nul lor va pro­vo­ca du­reri și in­fla­ma­ţie lo­ca­lă, în ju­rul um­flă­tu­rii, dar și sta­re de som­no­len­ţă, vo­mă, di­fi­cul­tă­ţi de res­pi­ra­ţie și, în ce­le mai gra­ve ca­zuri, moar­tea. De ce­le mai mul­te ori, de­ce­sul e pro­vo­cat de șo­cul ana­fi­lac­tic. Dar da­că e vor­ba de înţe­pă­tu­ra un păianjen obișnu­it, igi­e­na lo­ca­lă, apli­ca­rea unui cub de ghe­a­ţă și ad­mi­nis­tra­rea unui an­ti­his­ta­mi­nic sunt ce­le mai bu­ne mă­suri pe ca­re le pu­tem lua.

cât mai pu­ţi­nă pi­e­le. Poar­tă hai­ne ca­re să la­se la ve­de­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.