Test - Per­so­na­li­ta­tea îţi afec­te­a­za fru­mu­se­ţea?

Sta­rea de spi­rit și ati­tu­di­nea din fi­e­ca­re zi sunt in­fluen­ţa­te de per­so­na­li­ta­tea fi­e­că­ru­ia, iar la rândul lor pot să-și pu­nă am­pren­ta asu­pra fe­lu­lui în ca­re ară­ţi.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Te între­bi ce fel de in­fluen­ţă poa­te avea mo­dul în ca­re re­ac­ţi­o­ne­zi în di­ver­se si­tua­ţii asu­pra as­pec­tu­lui pi­e­lii? Ei bi­ne, s-au fă­cut stu­dii ca­re au de­mon­strat o le­gă­tu­ră strânsă între ner­vo­zi­ta­te/ calm și tex­tu­ra/lu­mi­no­zi­ta­tea te­nu­lui. Îmbu­nă­tă­ţește-ţi com­por­ta­men­tul ca să-ţi păs­tre­zi ti­ne­re­ţea mai mult timp!

Con­duci spre ca­să pen­tru a pre­gă­ti ci­na pen­tru in­vi­ta­ţi. O mași­nă îţi taie ca­lea și cum­pă­ră­tu­ri­le se răs­toar­nă pes­te tot. Cum pro­ce­de­zi?

A. Izbuc­nesc în plâns, trag pe dre­ap­ta și re­a­ran­jez cum­pă­ră­tu­ri­le; B. Res­pir adânc și îmi con­ti­nui dru­mul. Nu s-a întâmplat ma­re lu­cru, până la ur­mă;

C. Spun ce­va urât șo­fe­ru­lui res­pec­tiv și fac un semn ne­po­li­ti­cos.

Gândește-te la trei lu­cruri bu­ne din via­ţa ta! Cât de ușor a fost?

A. Îmi e greu să le gă­sesc;

B. Via­ţa e pli­nă de ne­plă­ceri, dar în ge­ne­ral sunt fe­ri­ci­tă;

C. E o între­ba­re prea per­so­na­lă pen­tru a răs­pun­de.

Com­pa­nia la ca­re lu­cre­zi își schim­bă se­di­ul, mult mai de­par­te de ca­să. Ca­re es­te pri­ma ta re­ac­ţie?

A. Pa­ni­că ma­re, dar o să mă adap­tez, ca to­ţi cei­lal­ţi;

B. O văd ca pe o opor­tu­ni­ta­te. Schim­bi lo­cul, schim­bi no­ro­cul! C. Sunt foar­te ner­voa­să, ves­tea m-a bul­ver­sat.

Cu o zi înain­te de un in­ter­viu im­por­tant îţi apa­re un coș uriaș.

A. Mă învi­no­vă­ţesc că sunt prea stre­sa­tă;

B. Aco­păr coșul cu un fard co­rec­tor și merg la in­ter­viu;

C. Îl storc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.