Cum tra­te­zi scia­ti­ca

O du­re­re ca­re por­nește din par­tea de jos a spa­te­lui și co­boa­ră în fe­să, coap­să și de-a lun­gul pi­ci­o­ru­lui ne poa­te atra­ge aten­ţia că ner­vul scia­tic e în su­fe­rin­ţă.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Scia­ti­ca es­te pa­to­lo­gia lo­ca­li­za­tă la ni­ve­lul unu­ia din­tre cei doi ner­vi scia­tici, cei mai vo­lu­mi­noși și mai lun­gi ner­vi din organism: ple­a­că din zo­na in­fe­ri­oa­ră a co­loa­nei lom­ba­re, trec, de fi­e­ca­re par­te, prin fe­se, până la ge­nun­chi, un­de se împart în do­uă ra­muri ca­re ajung până în căl­câi și de­ge­te. Acest nerv con­tro­le­a­ză ar­ti­cu­la­ţia șol­du­lui, ge­nun­chi­u­lui și glez­nei, mușchii coap­sei, gam­bei, pi­ci­o­ru­lui și ne per­mi­te să per­ce­pem sen­za­ţi­i­le la con­tac­tul cu ex­ci­tan­ţii ex­te­ri­ori.

De ce apa­re boa­la

Când ner­vul scia­tic es­te com­pri­mat, in­fla­mat sau le­zat, sim­ţi du­re­re, de obi­cei pe o sin­gu­ră par­te. Es­te as­cu­ţi­tă, ca o cram­pă foar­te du­re­roa­să ca­re începe din fe­să și poa­te ira­dia în spa­te­le pi­ci­o­ru­lui, în șold sau pe par­tea din fa­ţă a coap­sei, une­ori până la de­ge­te. De obi­cei, apa­re brusc, în ur­ma unui efort fi­zic in­tens, a unei po­zi­ţii in­co­rec­te sau a unei mișcări greși­te și poa­te du­ra câte­va zi­le, săp­tă­mâni sau luni. La une­le per­soa­ne nu se poa­te de­pis­ta o cau­ză anu­me a cri­zei de scia­ti­că, dar la alte­le es­te vor­ba de o her­nie de disc, ca­re apa­re atunci când un disc ver­te­bral s-a de­for­mat sau fi­su­rat și apa­să pe un nerv. Mult mai rar scia­ti­ca are la ori­gi­ne os­te­o­po­ro­za, ar­tro­za, o in­fec­ţie, o tu­mo­ră etc.

În ce con­stă tra­ta­men­tul

În 80-90% din­tre ca­zuri, simp­to­me­le dis­par de la si­ne în 3-6 luni. Cât timp du­re­rea es­te vie, re­pau­sul es­te util, dar nu e re­co­man­da­bil să pro­fi­ţi de asta ca să-ţi pe­treci ore în șir în pat sau pe scaun. E bi­ne să te me­na­je­zi, dar ime­diat ce sta­rea îţi per­mi­te, reia-ţi, trep­tat, ac­ti­vi­ta­tea nor­ma­lă. Da­că simp­to­me­le sunt mo­de­ra­te, es­te su­fi­ci­ent să se ad­mi­nis­tre­ze un anal­ge­zic sau un an­ti­in­fla­ma­tor. Și căl­du­ra re­la­xe­a­ză mușchii con­trac­ta­ţi și ali­nă du­re­rea: o baie cal­dă sau apli­ca­rea pe zo­na du­re­roa­să a unei per­ne elec­tri­ce ori a unei sti­cle cu apă cal­dă sunt de aju­tor. Da­că du­re­rea es­te in­ten­să, me­di­cul poa­te re­co­man­da in­fil­tra­ţii cu cor­ti­zon. Șe­din­ţe­le de ki­ne­to­te­ra­pie, ma­sa­jul și fi­zi­o­te­ra­pia dau ade­se­ori re­zul­ta­te bu­ne.

stat pre­lun­git în pi­ci­oa­re, tu­se, râs, stră­nut. Du­re­rea es­te ac­cen­tua­tă la mers,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.