De la bău­tu­ră in­ter­zi­să la bău­tu­ra ide­a­lă

Ca­fe­aua a de­venit po­pu­la­ră mai întâi în Ara­bia, pen­tru că mu­sul­ma­nii, că­ro­ra Ma­ho­med le in­ter­zi­ce al­coo­lul, se bu­cu­rau de efec­te­le ei re­vi­go­ran­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ca­fe­aua es­te pe po­di­u­mul po­pu­la­ri­tă­ţii bău­tu­ri­lor în lu­me. Es­te re­vi­go­ran­tă, dar și să­nă­toa­să. Sca­de con­cen­tra­ţia de glu­co­ză și con­ţi­ne an­ti­o­xi­dan­ţi ca­re împi­e­di­că dis­tru­ge­rea ce­lu­le­lor. Co­fei­na, prin­ci­pa­lul ele­ment din bo­bul de ca­fea, fa­vo­ri­ze­a­ză di­ges­tia și es­te un bun re­me­diu împo­tri­va du­re­ri­lor de cap, pen­tru că di­la­tă va­se­le de sânge.

Ce nu știai

● În se­co­lul al XIV-lea, cle­ri­cii ca­to­lici o nu­me­au bău­tu­ra dia­vo­lu­lui. Nu­mai că lui Pa­pa Cle­ment al VIIIlea îi plă­cea atât de mult, încât spu­nea că „ar fi un ma­re pă­cat să fie bău­tă doar de ne­cre­din­ci­oși.“

● În Ita­lia se­co­lu­lui al XVII-lea, ca­fe­aua era con­si­de­ra­tă afro­di­ziac.

● Astă­zi, sunt bău­te mai mult de 400 de mi­liar­de de cești de ca­fea în fi­e­ca­re an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.