PO­ŢI AMÂNA TRATAREA UNEI CARII?

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Cau­za­tă de bac­te­ri­i­le de pe su­pra­fa­ţa din­te­lui, ca­ria se dez­vol­tă de la sta­di­ul de punc­tu­leţ apa­rent ino­fen­siv, la gau­ră ma­ro­nie vi­zi­bi­lă, înso­ţi­tă de du­re­re la di­ve­rși sti­mu­li (dul­ce, acru, re­ce). În timp, du­re­rea apa­re tot mai des, din se­nin, e ur­ma­tă de co­lo­ra­rea între­gii co­roa­ne în ma­ro­niu, iar da­că per­mi­tem răs­pândi­rea in­fec­ţi­ei apa­re și ab­ce­sul den­tar, ală­turi de um­fla­rea obra­zu­lui, du­re­rea atro­ce. „Lă­sa­tă ne­tra­ta­tă, pro­ble­ma va continua să se agra­ve­ze, ajun­gând până la stra­tu­ri­le pro­fun­de ale din­te­lui. Din­ţii co­pi­i­lor sunt mai moi și au smalţ mai sub­ţi­re de­cât adul­ţii, deci ris­cul la ca­re sunt ex­puși ei es­te mai ma­re, ast­fel că pă­rin­ţii ar trebui să acor­de o im­por­tan­ţă de­o­se­bi­tă să­nă­tă­ţii ora­le a ce­lor mici“, spu­ne dr. Mi­ha­e­la Dan, spe­cia­list or­to­dont în ca­drul Cli­ni­cii Orto-Implant Ex­pert.

Imu­no­te­ra­pi­i­le pot crește sim­ţi­tor spe­ran­ţa de via­ţă a pa­ci­en­ţi­lor, însă nu se pot uti­li­za în ori­ce for­mă de can­cer. În caz de me­la­nom avan­sat și can­cer de ve­zi­că uri­na­ră, de exem­plu, ele sunt dis­po­ni­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.