Uti­li­zări me­di­ca­le ale castravete­lui

Că fa­ce par­te din fa­mi­lia Cu­cur­bi­ta­ce­e­lor am aflat de mult, din ce­le­bra sce­ne­tă adap­ta­tă du­pă I.L.Ca­ra­gia­le și ju­ca­tă ma­gis­tral de Flo­rin Pi­er­sic. Că e plin de apă, am ci­tit de mul­te ori. Dar ce ne-a scă­pat des­pre mi­nu­na­tul cas­tra­ve­te?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Alun­gă mi­ro­sul ne­plă­cut al gu­rii - ci­ne a con­su­mat us­tu­roi știe, pro­ba­bil, că poa­te scă­pa de mi­ro­sul spe­ci­fic da­că mă­nâncă o sa­la­tă de pă­trun­jel cu ulei de măs­li­ne și ze­a­mă de lă­mâie ime­diat du­pă. La fel de efi­ci­ent pen­tru a avea o res­pi­ra­ţie plă­cut mi­ro­si­toa­re es­te și cas­tra­ve­te­le. Con­su­mat sin­gur, nu împreu­nă cu alte ali­men­te, are ro­lul de a cu­ră­ţa ca­vi­ta­tea bu­ca­lă și a res­ta­bi­li echi­li­brul bac­te­rian la acest ni­vel. În plus: → Tra­te­a­ză arsu­ri­le su­per­fi­cia­le – ai stat prea mult la soa­re și te-ai ales cu pi­e­lea roșie? Da­că nu ai la înde­mână o lo­ţi­u­ne cal­man­tă cu aloe ve­ra, dă-i pu­ţin cre­dit castravete­lui. Câte­va fe­lii apli­ca­te pe zo­na afec­ta­tă (da­că sunt reci, cu atât mai bi­ne) vor fa­ce ade­vă­ra­te mi­nuni.

→ Es­te bun pen­tru să­nă­ta­tea ri­ni­chi­lor – mai bi­ne de 90% din com­po­zi­ţia sa es­te apă. Toc­mai de ace­ea, cas­tra­ve­te­le are efect di­u­re­tic, ce­ea ce du­ce la eli­mi­na­rea aci­du­lui uric, dar și la asi­gu­ra­rea ne­ce­sa­ru­lui de li­chi­de, da­că es­te con­su­mat zil­nic, fă­ră a ui­ta, to­tuși, să bem apă.

→ Es­te foar­te bo­gat în vitamina C, mai ales da­că es­te con­su­mat cu tot cu coa­jă. Cas­tra­ve­te­le es­te un foar­te bun hi­dra­tant in­tern și ex­tern.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.