Ci­ne e de vi­nă?

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Bo­li­le min­ta­le pot fi cau­za­te de moște­ni­rea ge­ne­ti­că, dar și de anu­mi­ţi fac­tori ex­terni, așa cum sunt stre­sul pu­ter­nic, un eveni­ment dra­ma­tic pe­tre­cut în via­ţa bol­na­vu­lui (di­vorţ, pi­er­de­rea lo­cu­lui de mun­că sau a unei per­soa­ne dra­gi), con­su­mul de sub­stan­ţe in­ter­zi­se, ano­ma­lii în func­ţi­o­na­rea cir­cu­i­te­lor ner­voa­se, dar și anu­mi­te in­fec­ţii ca­re afec­te­a­ză crei­e­rul. Alţi fac­tori sunt: abu­zul se­xual sau emo­ţi­o­nal din pe­ri­oa­da co­pi­lă­ri­ei, pi­er­de­rea pre­ma­tu­ră a unui pă­rin­te, ne­gli­ja­rea de că­tre pă­rin­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.