Hra­nă pen­tru bu­nă dis­po­zi­ţie

Nu se știe cum stau lu­cru­ri­le cu dra­gos­tea, dar sta­rea de bi­ne chiar tre­ce prin sto­mac, ara­tă stu­di­i­le. Ce­ea ce mâncăm ne poa­te îmbu­nă­tă­ţi sim­ţi­tor to­nu­sul emo­ţi­o­nal.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Nu­mai gândul că ai avea în fa­ţa ochi­lor o fe­lie ge­ne­roa­să din tor­tul pre­fe­rat, o piz­za de­li­ci­oa­să sau o por­ţie de car­to­fi pră­ji­ţi cu par­me­zan to­pit îţi la­să gu­ra apă și te bi­ne­dis­pu­ne, nu-i așa? Du­pă ce le mă­nânci s-ar pu­tea să nu mai stea la fel lu­cru­ri­le, căci in­ter­vi­ne sen­ti­men­tul de vi­nă, pe de o par­te și sen­za­ţia de prea plin, pe de alta. Nu te pă­că­li! Ale­ge ace­le ali­men­te ca­re, pe lângă bu­cu­ria de mo­ment a gus­tu­lui, au o com­po­zi­ţie ca­re ac­ţi­o­nea­ză be­ne­fic asu­pra re­cep­to­ri­lor din crei­er, alun­gând stre­sul și ri­di­când mo­ra­lul. Bo­nus: nu afec­te­a­ză si­lue­ta și aju­tă să­nă­ta­tea.

CIOCOLATĂ

Es­te ali­men­tul ca­re îmbu­nă­tă­ţește in­stant sta­rea de spi­rit, prin crește­rea ni­ve­lu­lui de se­ro­to­ni­nă. Si­gur că e in­di­cat să ale­gi ci­o­co­la­ta nea­gră (cu alu­ne de pă­du­re sau cu fruc­te în com­po­zi­ţie, da­că nu-ţi pla­ce gus­tul brut). Și ci­o­co­la­ta cu lap­te e per­mi­să, dar po­ţi nu­mai să guști câte­va pă­tră­ţe­le. Are efect ener­gi­zant asu­pra cor­pu­lui și re­la­xant asu­pra sis­te­mu­lui ner­vos.

BA­NA­NĂ

O ba­na­nă are cam 100 de ca­lo­rii, e dul­ce, să­ţi­oa­să, cu tex­tu­ră cre­moa­să și o mul­ţi­me de vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le ca­re îmbu­nă­tă­ţesc sta­rea de spi­rit. O plă­ce­re pen­tru pa­pi­le­le gus­ta­ti­ve și o des­fă­ta­re pen­tru psi­hic. O ba­na­nă și do­uă pă­tră­ţe­le de ciocolată pe zi te fe­resc de de­pre­sie!

PEȘTE

Când vi­ne vor­ba de pro­tei­ne, peștele es­te una din­tre ce­le mai bu­ne sur­se. Iar can­ti­ta­tea ma­re de ome­ga 3 din sar­di­ne, ma­crou, so­mon con­tri­bu­ie la echi­li­brul psi­ho-emo­ţi­o­nal. Ar tre­bui să mă­nânci o por­ţie de pește de câte ori îţi lip­sesc ener­gia și op­ti­mis­mul.

NUCI

Se spu­ne că nu­ci­le sunt ali­men­tul cel mai bun pen­tru crei­er, da­to­ri­tă for­mei lor, con­ţi­nu­tu­lui de ome­ga 3 și vitamina B6. Tot nu­ci­le con­ţin trip­to­fan, un ami­noa­cid ca­re spo­rește pro­duc­ţia de se­ro­to­ni­nă, hor­mo­nul fe­ri­ci­rii. 10 fruc­te înse­am­nă gus­ta­rea per­fec­tă, sau le po­ţi adău­ga în sa­la­te, iaurt, frip­turi...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.