Obo­se­a­la și slăbiciune­a la vârsta a treia

Une­le din­tre ce­le mai frec­ven­te ne­plă­ceri cu ca­re se con­frun­tă per­soa­ne­le tre­cu­te de a do­ua ti­ne­re­ţe sunt aces­tea: slăbiciune­a și obo­se­a­la. Să ve­dem ce se as­cun­de în spa­te­le lor!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

În ci­u­da fap­tu­lui că ești să­nă­tos, te sim­ţi mai tot tim­pul obo­sit și slă­bit, fă­ră for­ţă în mușchi? Ei bi­ne, la ori­gi­nea aces­tor ne­plă­ceri stau doi mari vi­no­va­ţi: lip­sa de ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că și plic­ti­se­a­la. Din fe­ri­ci­re, po­ţi schim­ba lu­cru­ri­le așa încât să-ţi re­ca­pe­ţi vi­ta­li­ta­tea.

îţi poa­te fu­ra ener­gia. Lip­sa vi­ta­mi­ne­lor din me­niu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.