OCLUZIA INTESTINAL­Ă, UR­GEN­ŢĂ IME­DIA­TĂ

Durerile ab­do­mi­na­le anor­ma­le, con­sti­pa­ţia sau ba­lo­na­rea ex­ce­si­vă pot fi sem­nul unui blo­caj la ni­ve­lul in­tes­ti­ne­lor.

Sanatatea de Azi - - URGENŢE MEDICALE -

De-a lun­gul dru­mu­lui său lung prin trac­tul di­ges­tiv, bo­lul de re­zi­duuri re­zul­ta­te în ur­ma di­ges­ti­ei poa­te întâlni blo­ca­je. Aces­tea sunt ex­trem de pe­ri­cu­loa­se pen­tru să­nă­ta­te, de­oa­re­ce pot du­ce la ru­pe­rea in­tes­ti­nu­lui și la pă­trun­de­rea ma­te­ri­i­lor fe­ca­le în ca­vi­ta­tea ab­do­mi­na­lă, ris­cul de de­ces fi­ind uriaș.

CE E DE FĂ­CUT

Exis­tă do­uă ti­puri de oclu­zie intestinal­ă:

→ cea me­ca­ni­că, pro­du­să de ră­su­ciri anor­ma­le ale in­tes­ti­nu­lui, de ţe­sut fi­bros dez­vol­tat aici, de mal­for­ma­ţii sau tu­mori ca­re se dez­vol­tă în in­tes­tin, ori de o bi­lă ta­re de ma­te­rii fe­ca­le ca­re nu mai înain­te­a­ză pen­tru a fi eli­mi­na­tă. → cea ne­me­ca­ni­că sau pa­ra­li­ti­că, apă­ru­tă în ur­ma unor afec­ţi­uni in­fla­ma­to­rii ale in­tes­ti­nu­lui sub­ţi­re sau gros.

Mai bine de 20% din­tre cazurile de oclu­zie intestinal­ă sunt de na­tu­ră me­ca­ni­că și re­pre­zin­tă o ur­gen­ţă me­di­ca­lă, de­oa­re­ce tra­ta­men­tul se fa­ce nu­mai prin in­ter­ven­ţie chi­rur­gi­ca­lă, prin ca­re se eli­mi­nă blo­ca­jul. Ast­fel, da­că apar simp­to­me pre­cum ba­lo­na­re ex­ce­si­vă, du­reri ab­do­mi­na­le pu­ter­ni­ce, lip­sa scau­nu­lui, scă­de­rea pof­tei de mânca­re, sen­za­ţie de gre­a­ţă, vo­mă, constipaţi­e, in­ca­pa­ci­ta­tea de a eli­mi­na ga­ze­le, es­te obli­ga­to­riu să te pre­zin­ţi la me­dic. Ana­li­ze­le de sânge, eco­gra­fia sau exa­me­nul cu com­pu­te­rul to­mo­graf pot evi­den­ţia pre­zen­ţa aces­tei si­tua­ţii și pot im­pu­ne pri­me­le mă­suri de si­gu­ran­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.