Iei me­di­ca­men­te fă­ră re­ţe­tă? - 7 re­gu­li de ba­ză

O du­re­re de cap, o ră­ce­a­lă, un de­ran­ja­ment la sto­mac... Mi­ci­le ne­plă­ceri le pu­tem tra­ta sin­guri. Dar nu fă­ră a ţi­ne se­a­ma de câte­va as­pec­te im­por­tan­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ar fi ab­surd să aler­găm la me­dic pen­tru cel mai mic dis­con­fort. În ca­zul pro­ble­me­lor de să­nă­ta­te ușoa­re, pre­fe­răm să ne tra­tăm sin­guri. To­tuși, au­to­me­di­ca­ţia nu es­te lip­si­tă de ris­curi. De ace­ea e im­por­tant să o prac­ti­căm co­rect, fă­ră să ne pu­nem să­nă­ta­tea în pe­ri­col. Ia­tă ca­re sunt prin­ci­pi­i­le să­nă­toa­se ale au­to­me­di­ca­ţi­ei.

Ia pas­ti­le nu­mai da­că TRE­BU­IE

Dia­re­ea poa­te fi tra­ta­tă cu apă de orez, ca­pul te poa­te du­rea de foa­me sau pen­tru că nu ai băut su­fi­ci­en­tă apă... Nu întot­de­au­na e ne­voie să iei me­di­ca­men­te de la pri­mul simp­tom. Ape­le­a­ză la ele doar du­pă ce te-ai con­vins că alte mă­suri sim­ple nu pot re­zol­va pro­ble­ma.

De­ci­de singur doar pen­tru pro­ble­me mi­no­re

Tra­te­a­ză-te cu me­di­ca­men­te­le din ca­să doar când ai simp­to­me ușoa­re, cu ca­re ești obișnu­it. Da­că apar simp­to­me ne­cu­nos­cu­te, ca­re per­sis­tă sau te îngri­jo­re­a­ză (du­re­re în pi­ept, du­re­re de bur­tă in­ten­să, fe­bră inex­pli­ca­bi­lă etc.), adre­se­a­ză-te me­di­cu­lui!

Ce­re sfa­tul far­ma­cis­tu­lui

În far­ma­cii gă­sești o ga­mă va­ria­tă de me­di­ca­men­te ca­re se vând fă­ră re­ţe­tă. Ca să alini o du­re­re men­strua­lă, de exem­plu, ai de ales între mul­te pre­pa­ra­te. Nu știi exact ce să cum­peri? Ce­re sfa­tul far­ma­cis­tu­lui. Nu ui­ta să-i spui ce simp­to­me ai, da­că su­feri de o boa­lă cro­ni­că și da­că ur­me­zi vreun alt tra­ta­ment.

TRA­TE­A­ZĂ-TE CU DE LA TI­NE PUTERE NU MAI MULT DE 2-3 ZI­LE. DA­CĂ SIMP­TO­ME­LE PER­SIS­TĂ, SE AGRA­VE­A­ZĂ SAU APAR NOI TUL­BU­RĂRI, ÎNTRERUPE TRA­TA­MEN­TUL ȘI ADRE­SE­A­ZĂ-TE ME­DI­CU­LUI.

Alege me­di­ca­men­te­le sim­ple

Opte­a­ză pen­tru me­di­ca­men­te cât mai sim­ple, ca­re con­ţin un singur prin­ci­piu ac­tiv, ma­xi­mum do­uă. De ce să înghi­ţi o pas­ti­lă ca­re con­ţi­ne sub­stan­ţe ce com­bat și du­re­rea, și fe­bra, și na­sul înfun­dat, când pe ti­ne te de­ran­je­a­ză o ba­na­lă du­re­re de cap, ce poa­te fi ali­na­tă cu un sim­plu pa­ra­ce­ta­mol?

Nu tra­ta co­pi­lul ca pe un adult

Un co­pil nu asi­mi­le­a­ză și nu eli­mi­nă me­di­ca­men­te­le la fel ca un adult. Da­că tai în do­uă sau în pa­tru o pas­ti­lă des­ti­na­tă unui adult nu înse­am­nă că ai ob­ţi­nut un me­di­ca­ment bun pen­tru un co­pil. Pre­ci­ze­a­ză întot­de­au­na la far­ma­cie că vrei me­di­ca­men­te pen­tru co­pil, des­crie simp­to­me­le și men­ţi­o­nea­ză vârsta și greu­ta­tea aces­tu­ia.

Res­pec­tă do­za

Ce e mult nu înse­am­nă nea­pă­rat că e și mai efi­ci­ent. Nu vei ob­ţi­ne un efect mai ra­pid da­că iei do­ze mai mari sau mai de­se de me­di­ca­ment. În schimb, do­ze­le mă­ri­te cresc ris­cul efec­te­lor ad­ver­se se­ve­re.

Aten­ţie la efec­te­le se­cun­da­re!

Ci­tește cu aten­ţie pros­pec­tul me­di­ca­men­tu­lui. Une­le me­di­ca­men­te sunt con­train­di­ca­te da­că ai avut sau ai anu­mi­te pro­ble­me de să­nă­ta­te ori da­că ur­me­zi și alte tra­ta­men­te. De exem­plu, da­că ai su­fe­rit de ul­cer gas­tric, es­te con­train­di­cat să iei as­pi­ri­nă.

Înain­te să iei un me­di­ca­ment ui­tat în tru­sa de prim-aju­tor de ani de zi­le, ve­ri­fi­că-i întot­de­au­na da­ta de ex­pi­ra­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.