3 re­me­dii împo­tri­va hi­per­ten­si­u­nii

Us­tu­roi, măs­lin, pă­du­cel: ală­turi de o ali­men­ta­ţie echi­li­bra­tă, aces­te plan­te per­mit re­gla­rea hi­per­ten­si­u­nii mo­de­ra­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Deși nu doa­re și în ge­ne­ral nu are simp­to­me, hi­per­ten­si­u­nea es­te o ma­la­die se­ri­oa­să, ca­re crește ris­cul de in­farct și atac ce­re­bral și poa­te afec­ta func­ţia ri­ni­chi­lor. Nu ne­gli­ja boa­la! To­tuși, înain­te să înce­pi un tra­ta­ment cu me­di­ca­men­te, înce­ar­că plan­te­le an­ti­hi­per­ten­si­ve, ală­turi de un stil de via­ţă să­nă­tos (li­mi­te­a­ză con­su­mul de al­cool, sa­re și gră­si­mi sa­tu­ra­te, re­nun­ţă la fu­mat, fă cel pu­ţin 30 de mi­nu­te de mișca­re pe zi). Ce­re nea­pă­rat sfa­tul me­di­cu­lui da­că vrei să iei în pa­ra­lel și pas­ti­le, și re­me­dii din plan­te.

FRUN­ZE DE MĂS­LIN

Frun­ze­le de măs­lin in­duc di­la­ta­rea va­se­lor de sânge pe­ri­fe­ri­ce, dar și a ar­te­re­lor co­ro­na­re, fi­ind frec­vent re­co­man­da­te ca re­me­diu în hi­per­ten­si­u­nea ușoa­ră și mo­de­ra­tă. În plus, măs­li­nul re­gle­a­ză rit­mul car­diac, for­ti­fi­că ini­ma, sca­de gli­ce­mia și co­les­te­ro­lul.

❖ Re­ţe­tă. De­coct: se pun 30 g de plan­tă (de la pla­far) la 1 li­tru de apă re­ce, se fi­er­be ames­te­cul 10 mi­nu­te la foc mic, apoi se fil­tre­a­ză. Ce­ai­ul se bea cald, câte o ca­nă di­mi­nea­ţa și se­a­ra, 5 zi­le pe săp­tă­mână, trei săp­tă­mâni pe lu­nă, timp de 3 luni. În ma­ga­zi­ne­le cu pro­du­se na­tu­ra­le gă­sești și ex­tract din frun­ze de măs­lin sub for­mă de cap­su­le.

PĂ­DU­CEL

De­oa­re­ce ac­ţi­o­nea­ză atât asu­pra ner­vo­zi­tă­ţii, cât și a ini­mii, pă­du­ce­lul es­te re­co­man­dat în caz de hi­per­ten­si­u­ne aso­cia­tă cu ta­hi­car­die sau in­su­fi­ci­en­ţă car­dia­că mo­de­ra­tă. Gra­ţie sub­stan­ţe­lor din com­po­zi­ţie re­gle­a­ză rit­mul car­diac, îmbu­nă­tă­ţește oxi­ge­na­rea ini­mii și are vir­tu­ţi se­da­ti­ve. ❖ Re­ţe­tă. Infu­zia se pre­pa­ră din 50 g flori la 1 li­tru de apă

fi­er­bin­te, lă­sa­te să in­fu­ze­ze 15 mi­nu­te. Se be­au 2-3 căni pe zi, 3 săp­tă­mâni pe lu­nă, timp de 2-3 luni. În ca­zul hi­per­ten­si­u­nii le­ga­te de stres, pă­du­ce­lul poa­te fi aso­ciat cu plan­te cal­man­te (pas­si­flo­ra, va­le­ria­nă).

US­TU­ROI

Acţi­u­nea be­ne­fi­că a us­tu­roi­u­lui asu­pra sis­te­mu­lui car­di­o­vas­cu­lar es­te re­cu­nos­cu­tă ști­in­ţi­fic. Aces­ta are efect di­u­re­tic și de­ter­mi­nă di­la­ta­ţia va­se­lor pe­ri­fe­ri­ce, fa­vo­ri­zând scă­de­rea ten­si­u­nii.

❖ Re­ţe­tă. Ca să pro­fi­ţi de vir­tu­ţi­le te­ra­peu­ti­ce ale us­tu­roi­u­lui, mă­nâncă zil­nic 1-3 că­ţei cru­zi, zdro­bi­ţi. Sau fo­lo­sește re­ţe­ta din pa­gi­na ală­tu­ra­tă.

Ex­trac­tul din frun­ze de măs­lin pre­vi­ne oxi­da­rea va­se­lor de sânge.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.