PĂREREA SPECIALIST­ULUI

Sanatatea de Azi - - MITUL LUNII -

Ști­in­ţa a fă­cut și fa­ce pro­gre­se din ce în ce mai mari și, prin­tre alte­le, tes­te­a­ză o pi­lu­lă-mi­nu­ne ca­re poa­te pre­ve­ni al­bi­rea pă­ru­lui. Ace­as­ta are la ba­ză ex­trac­tul unui fruct ce imi­tă efec­tul unei pro­tei­ne din cor­pul nos­tru nu­mi­tă TRP-2, res­pon­sa­bi­lă cu pig­men­tul și ca­re de la vârsta de 25 de ani înce­pe să sca­dă, având drept ur­ma­re apa­ri­ţia pă­ru­lui alb. Da­că va func­ţi­o­na sau nu când­va, ră­mâne de vă­zut. De­o­cam­da­tă, însă, nu avem de­cât să ac­cep­tăm re­a­li­ta­tea, pe ca­re ne-o ex­pli­că dr. Lau­ren­ţiu Vlă­dău, spe­cia­list der­ma­to­log, Cli­ni­ca He­bra Der­ma­to­lo­gie: „Încă­run­ţi­rea re­pre­zin­tă o mo­di­fi­ca­re fi­zi­o­lo­gi­că de­pen­den­tă de fac­tori ge­ne­tici. Pro­ce­sul im­pli­că de­ge­ne­ra­rea pro­gra­ma­tă a me­la­no­ci­te­lor și im­pli­cit a pig­men­tu­lui pro­dus de aces­tea, ca­re con­fe­ră cu­loa­re fi­ru­lui de păr. Acest pro­ces nu poa­te fi preîntâmpi­nat.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.