So­lu­ţia na­tu­ra­lă pen­tru ficatul tău!

Sanatatea de Azi - - DIETA -

He­pa­rot es­te un pro­dus na­tu­ral cu 10 efec­te po­zi­ti­ve, ca­re pro­te­je­a­ză ficatul și con­tri­bu­ie la re­ge­ne­ra­rea și de­to­xi­fi­ca­rea lui.

He­pa­rot sus­ţi­ne: ● pro­tec­ţia ce­lu­lei he­pa­ti­ce re­ge­ne­ra­rea fi­ca­tu­lui ● eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor din or­ga­nism pro­ce­se­le me­ta­bo­li­ce he­pa­ti­ce ● func­ţi­i­le fi­ca­tu­lui ● lup­ta împo­tri­va „fi­ca­tu­lui gras“● sin­te­za și dre­na­rea su­cu­ri­lor bi­lia­re ● men­ţi­ne­rea unui ni­vel de co­les­te­rol nor­mal ● o di­ges­tie op­ti­mă ● un aport nu­tri­ţi­o­nal be­ne­fic. He­pa­rot es­te scu­tul fi­ca­tu­lui tău! Cau­tă He­pa­rot, un pro­dus efi­ci­ent al Rot­ta Na­tu­ra, în ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te și far­ma­cii. Află mai mul­te la 021 323 08 00 sau pe www.rot­ta­na­tu­ra.com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.