Cum pro­te­je­zi ficatul și bila

Sis­te­mul di­ges­tiv es­te un „mo­tor“ex­trem de com­plex, ca­re înglo­be­a­ză mul­te or­ga­ne și un trai­ect in­tes­ti­nal lung de câţi­va me­tri. O di­e­tă ina­dec­va­tă și un stil de via­ţă hao­tic îl pot îmbol­nă­vi, cu ur­mări destul de gra­ve.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ficatul și co­le­cis­tul (ve­zi­cu­la bi­lia­ră sau fi­e­rea, cum i se mai spu­ne în po­por), joa­că un rol ex­trem de im­por­tant în pro­ce­sul de di­ge­ra­re și asi­mi­lia­re a ali­men­te­lor și nu nu­mai. De exem­plu, pri­mul din­tre ele es­te in­dis­pen­sa­bil pen­tru fil­tra­rea tu­tu­ror sub­stan­ţe­lor to­xi­ce ca­re pă­trund în or­ga­nism, ri­ni­chii fi­ind, la rândul lor, însăr­ci­na­ţi cu eli­mi­na­rea re­zi­duu­ri­lor prin in­ter­me­di­ul uri­nei.

CUM LUCREAZĂ FI­E­CA­RE

Oda­tă ajuns în sto­mac, bo­lul ali­men­tar in­tră într-un com­plex pro­ces de pre­lu­ca­re. Înce­pe se­cre­ţia de su­curi gas­tri­ce și aci­zi ca­re des­com­pun ali­men­te­le, iar sub acţi­u­nea unor en­zi­me, are loc dis­tru­ge­rea even­tua­li­lor ger­meni ca­re po­pu­le­a­ză hra­na în mod na­tu­ral. Oda­tă des­com­pu­se și ab­sor­bi­te în sânge prin in­ter­me­di­ul sto­ma­cu­lui, sub­stan­ţe­le nu­tri­ti­ve in­tră pe „mâna“fi­ca­tu­lui, ca­re le fil­tre­a­ză cum știe el mai bine, înde­păr­tând to­xi­ne­le. În plus, ficatul mai are și ro­lul de a pro­du­ce bi­lă, o se­cre­ţie im­por­tan­tă în pro­ce­sul di­ges­ti­ei, pe ca­re, prin­tr-un ca­nal, o de­po­zi­te­a­ză în vezica bi­lia­ră, de un­de es­te văr­sa­tă în sto­mac atunci când aco­lo ajun­ge bo­lul ali­men­tar. Ace­as­tă sub­stan­ţă are ro­lul de a des­com­pu­ne gră­si­mi­le.

CÂND FICATUL SU­FE­RĂ

Adop­ta­rea unui stil ali­men­tar bo­gat în gră­si­mi va pu­ne ma­re pre­si­u­ne pe fi­cat și îi

va îngreu­na mun­ca. La fel de pe­ri­cu­los es­te și con­su­mul exa­ge­rat de za­hăr, una din­tre ocu­pa­ţi­i­le fi­ca­tu­lui fi­ind ace­ea de a-l tran­sfor­ma în grăsime, ur­mând ca ex­ce­sul să se de­pu­nă aco­lo un­de nu tre­bu­ie, chiar și pe fi­cat. De aici și ste­a­to­za he­pa­ti­că sau „ficatul gras“, cum i se mai spu­ne, o afec­ţi­u­ne ca­re dis­tru­ge ce­lu­le­le aces­tui or­gan și ca­re, lă­sa­tă de iz­be­liște, îi va per­tur­ba dra­ma­tic func­ţi­i­le. De la înce­put tre­bu­ie spus că o di­e­tă ne­să­nă­toa­să va pu­ne pre­si­u­ne și pe co­le­cist, ca­re nu va mai fa­ce fa­ţă unei ava­la­nșe de ali­men­te gra­se. De aici cri­ze­le de bi­lă, cum le spu­nem în lim­baj po­pu­lar, sau in­di­ges­ti­i­le cu ca­re mul­ţi se con­frun­tă când con­su­mă prea mul­tă mânca­re gra­să la o sin­gu­ră ma­să, când fac aso­ci­eri ne­fe­ri­ci­te de ali­men­te sau be­au prea mult al­cool.

CE E DE FĂ­CUT

→ În pri­mul rând, pen­tru a te bu­cu­ra de o di­ges­tie fă­ră pro­ble­me, va tre­bui să res­pec­ţi ora­rul me­se­lor. O ali­men­ta­ţie hao­ti­că și o can­ti­ta­te ma­re de hra­nă la o sin­gu­ră ma­să vor du­ce la apa­ri­ţia in­di­ges­ti­i­lor și a cram­pe­lor ab­do­mi­na­le.

→ Hra­na ex­ce­siv pro­ce­sa­tă in­dus­trial, gră­si­mi­le și dul­ci­u­ri­le, dar mai ales al­coo­lul tre­bu­ie con­su­ma­te cu mo­de­ra­ţie. Car­nea pră­ji­tă, smântâna, cașca­va­lul, brânza și iaur­tul cu pro­cent ma­re de grăsime, ouă­le pră­ji­te, mu­ră­tu­ri­le, mai­o­ne­za, me­ze­lu­ri­le, un­tu­ra, so­su­ri­le pot de­cla­nșa cri­ze de bi­lă și vor îmbol­nă­vi, în timp, ficatul. → Be­ne­fi­ce pen­tru fi­cat și bi­lă sunt le­gu­me­le cru­de sau fi­er­te, fruc­te­le, în spe­cial ci­tri­ce­le, su­pe­le, su­cul de mor­cov, car­nea sla­bă, brânza de vaci, pește­le slab, gră­si­mi­le ve­ge­ta­le. În ca­zul cri­ze­lor de bi­lă, tre­bu­ie să ob­ser­vi ce le pro­voa­că și să eli­mini din me­niu ali­men­te­le res­pec­ti­ve.

trăi fă­răSe poa­te înde­păr­ta­rea iar vezica bi­lia­ră, es­te re­co­man­da­tă chi­rur­gi­ca­lă ei cal­cu­lii atunci când func­ţi­o­ne­ze să împi­e­di­că ca­re o de iar ris­cul elim­na­ţi, nu pot fi pro­ble­me gra­ve in­fec­ţii și es­te ri­di­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.