Sar­di­ne pen­tru oa­se pu­ter­ni­ce

Poa­te că sar­di­ne­le nu se nu­mă­ră prin­tre ali­men­te­le ta­le pre­fe­ra­te, dar au mul­te ca­li­tă­ţi pen­tru ca­re me­ri­tă să de­vi­nă.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Es­te bine ști­ut că ală­turi de ac­ti­vi­ta­tea fi­zi­că re­gu­la­tă, o di­e­tă bo­ga­tă în cal­ciu și vi­ta­mi­na D ne men­ţi­ne oa­se­le să­nă­toa­se și pu­ter­ni­ce, aju­tându-ne să pre­venim boa­la „oa­se­lor fra­gi­le“, os­te­o­po­ro­za. Ei bine, în frun­tea lis­tei cu ali­men­te­le ca­re pot fi con­si­de­ra­te alia­ţii sis­te­mu­lui nos­tru osos și mus­cu­lar se află sar­di­ne­le. Aces­tea ne ofe­ră, pe lângă pro­tei­ne de cea mai bu­nă ca­li­ta­te, o su­me­de­nie de nu­tri­men­te va­lo­roa­se.

Vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le din plin

Sar­di­ne­le se nu­mă­ră prin­tre pu­ţi­ne­le ali­men­te ca­re con­ţin vi­ta­mi­na D, cu rol esen­ţial în să­nă­ta­tea oa­se­lor, de­oa­re­ce fa­vo­ri­ze­a­ză ab­sor­bţia cal­ci­u­lui. Pe lângă vi­ta­mi­na D, mi­cii pești ma­rini sunt și o sur­să bo­ga­tă de cal­ciu (doar le mâncăm cu oa­se, iar cal­ci­ul exact aco­lo se află), atât de ne­ce­sar pen­tru for­ma­rea și for­ti­fi­ca­rea oa­se­lor și din­ţi­lor, dar in­dis­pen­sa­bil și pen­tru pre­veni­rea che­a­gu­ri­lor de sânge, men­ţi­ne­rea echi­li­bru­lui hor­mo­nal, tran­smi­te­rea im­pul­su­ri­lor ner­voa­se, ac­ti­vi­ta­tea mus­cu­la­ră.

Mai mult, sar­di­ne­le abun­dă și în fos­for, zinc și aci­zi grași ome­ga-3, ca­re com­bat in­fla­ma­ţi­i­le, in­clu­siv de la ni­ve­lul ar­ti­cu­la­ţi­i­lor.

Să­nă­toa­se și pen­tru inimă

Sar­di­ne­le sunt be­ne­fi­ce și sis­te­mu­lui car­di­o­vas­cu­lar, gra­ţie bo­gă­ţi­ei în aci­zi grași esen­ţia­li ome­ga-3 EPA și DHA, ca­re scad tri­gli­ce­ri­de­le și co­les­te­ro­lul și în vi­ta­mi­na B12, ca­re nu per­mi­te crește­rea ni­ve­lu­lui de ho­mo­cis­tei­nă, o sub­stan­ţă ce poa­te le­za pe­re­ţii ar­te­re­lor, cres­când ris­cul de ate­ros­cle­ro­ză.

Cru­de sau la con­ser­vă, sar­di­ne­le au ace­le­ași pro­pri­e­tă­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.