Vic­to­ria Asa­na­che, îndru­mă­toa­rea pa­ci­en­ţi­lor cu can­cer

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Când pri­mești un diag­nos­tic cum es­te cel de can­cer, nu ai cum să ră­mâi ne­clin­tit. Te­a­mă, re­vol­tă, du­re­re, frus­tra­re, mii de între­bări lip­si­te de răs­puns și un sis­tem me­di­cal com­pli­cat te bul­ver­se­a­ză și îţi îngreu­nea­ză lup­ta cu o boa­lă și așa grea și ne­mi­loa­să. E un mo­ment nău­ci­tor, de­mo­ra­li­zant, în ca­re sim­ţi ne­voi­ea de toa­tă sus­ţi­ne­rea din lu­me. Ai vrea să exis­te ci­ne­va ca­re să te ia de mână, să te îndru­me în di­rec­ţia co­rec­tă, să-ţi ofe­re soluţii, să-ţi spu­nă ce ur­me­a­ză și, mai ales, că vei reuși să învin­gi. Ei bine, aces­ta es­te na­vi­ga­to­rul de pa­ci­en­ţi on­co­lo­gici, o me­se­rie ca­re nici nu exis­ta la noi în ţa­ră până de cu­rând. Abia la fi­na­lul lui 2016 a fost intro­du­să în Co­dul Ocu­pa­ţi­i­lor din Ro­mânia, la so­li­ci­ta­rea Aso­cia­ţi­ei pen­tru pre­ven­ţia și lup­ta împo­tri­va can­ce­ru­lui Ama­zo­nia, al că­rei Preșe­din­te es­te Vic­to­ria Asa­na­che, sin­gu­rul prac­ti­cant cer­ti­fi­cat al aces­tui job aici. Are o ex­pe­ri­en­ţă de pes­te 15 ani și pes­te 4000 de pa­ci­en­ţi ghi­da­ţi.

În ce con­text a apă­rut ide­ea prac­ti­că­rii aces­tei me­se­rii, de na­vi­ga­tor me­di­cal?

Lu­cram din 2002 ca di­rec­tor la Fun­da­ţia Re­naște­rea și mă ocu­pam de pro­gra­mul de pre­ven­ţie a can­ce­ru­lui de sân. În aces­te con­di­ţii, in­te­rac­ţi­o­nam aproa­pe zil­nic cu pa­ci­en­te diag­nos­ti­ca­te cu can­cer și am con­si­de­rat o pro­vo­ca­re și o opor­tu­ni­ta­te de a-mi ve­ri­fi­ca și cer­ti­fi­ca cu­noștin­ţe­le din do­me­niu la Insti­tu­tul de Na­vi­ga­ţie pen­tru pa­ci­en­ţi Prof. Ha­rold P. Fre­e­man din New York, pe ca­re l-am ab­sol­vit.

Ca­re e ro­lul unui na­vi­ga­tor de pa­ci­en­ţi?

Es­te in­ter­me­dia­rul din­tre me­dic și pa­ci­ent. Pri­mește in­for­ma­ţii des­pre diag­nos­tic, re­zul­ta­te­le ana­li­ze­lor, va­rian­te­le de tra­ta­ment, po­si­bi­le­le efec­te ne­ga­ti­ve ale fi­e­că­rei op­ţi­uni de la me­di­cul cu­rant și le ex­pli­că pe înţe­le­sul pa­ci­en­tu­lui sau al apar­ţi­nă­to­ri­lor aces­tu­ia. Îi aju­tă, da­că es­te ca­zul, să gă­se­as­că un me­dic po­tri­vit în zo­na de reșe­din­ţă a pa­ci­en­tu­lui, pen­tru a evi­ta tran­spor­tul la dis­tan­ţă sau să de­pășe­as­că tot fe­lul de alte pi­e­dici. Îl îndru­mă pe

pe­ri­oa­da tra­ta­men­tu­lui, îl sus­ţi­ne, fa­ce că lu­cru­ri­le să se întâmple în timp util!

Un pa­ci­ent ca­re abia a fost diag­nos­ti­cat cu can­cer nu știe înco­tro să se îndrep­te și cum să re­ac­ţi­o­ne­ze. Cum in­ter­vi­ne na­vi­ga­to­rul?

Ca­te­go­ric diag­nos­ti­cul de can­cer es­te groaz­nic pen­tru cel ca­re îl pri­mește. Cei mai mul­ţi pa­ci­en­ţi pi­erd timp ne­gând sau între­bându-se: „de ce eu?“. Stă în pu­te­rea na­vi­ga­to­ru­lui să-l sus­ţi­nă și să fa­că să se re­du­că pe­ri­oa­da de timp până la ac­cep­ta­re! Fap­tul că pa­ci­en­tul pri­mește îndru­ma­re pri­vind ca­lea de ur­mat re­du­ce mult cos­tu­ri­le de timp și fi­nan­cia­re ale aces­tu­ia!

Tre­bu­ie să ai nu doar o inimă ma­re, ci și un psi­hic pu­ter­nic pen­tru a lu­cra cu oa­meni crunt afec­ta­ţi de ace­as­tă boa­lă. Au exis­tat ca­zuri di­fi­ci­le, în ca­re pa­ci­en­tul a pre­fe­rat să se dea bă­tut?

Une­ori ai sur­pri­za să ve­zi un pa­ci­ent că se mo­bi­li­ze­a­ză la afla­rea diag­nos­ti­cu­lui, deși la pri­ma întâlni­re din ce po­ves­tește pa­re că n-o s-o fa­că! În con­se­cin­ţă, psi­hi­cul e pe pri­mul plan! Ab­so­lut to­ţi pa­ci­en­ţii au o po­ves­te, un is­to­ric, ne­nu­mă­ra­te trăiri la ca­re mai de­vre­me sau mai târziu te fac păr­taș! Ajun­gi să faci par­te din via­ţa lui și une­ori ai ac­ces la lu­cruri nești­u­te de alţii! Asta te le­a­gă de ei, te fa­ce să îţi aduci amin­te de fi­e­ca­re de ne­nu­mă­ra­te ori în tim­pul zi­lei și să te între­bi cum se simt sau ce fac! E im­por­tant să ai des­chi­de­re ab­so­lut pen­tru to­ţi, in­di­fe­rent cum sunt și de un­de pro­vin! Când pa­ci­en­tul re­fu­ză tra­ta­men­tul, obli­ga­ţia ta mo­ra­lă es­te să îl înve­ţi și să îi ex­plici până ești si­gur că a înţe­les ris­cu­ri­le! În rest, ce ho­tă­răște să fa­că cu via­ţa lui es­te strict o pro­ble­mă per­so­na­lă! Cred că 95% din­tre pa­ci­en­ţii ca­re au fost in­for­ma­ţi au ho­tă­rât să fa­că tra­ta­men­tul, deși ini­ţial cel mai des au­ze­am la in­tra­rea în ca­bi­net: NU CHI­MI­O­TE­RA­PIE.

Ca­re sunt ingre­di­en­te­le pe ca­re le con­si­de­ra­ţi obli­ga­to­rii pen­tru un na­vi­ga­tor efi­ci­ent în lup­ta cu boa­la?

Cel mai im­por­tant lu­cru când faci ace­as­tă me­se­rie es­te să fii echi­li­brat! Să ai li­niște și or­di­ne în via­ţă ta per­so­na­lă! Eu am ajuns în acea pe­ri­oa­dă a vi­e­ţii în ca­re da­că con­ta­bi­li­zez con­stat că am iu­bit, am fost iu­bi­tă, am ier­tat, mi-am ac­cep­tat con­di­ţia, sunt mul­ţu­mi­tă de via­ţa mea și a co­pi­i­lor mei și toa­te aces­tea îmi dau fe­ri­ci­rea in­te­ri­oa­ră, per­mi­ţându-mi să mă gândesc și la alţii!

Ve­ţi or­ga­ni­za cur­suri de na­vi­ga­tori de pa­ci­en­ţi on­co­lo­gici. Ci­ne poa­te prac­ti­ca me­se­ria de na­vi­ga­tor me­di­cal, ce stu­dii sau ce ca­li­tă­ţi sunt ne­ce­sa­re?

Ori­ce per­soa­nă cu sau fă­ră stu­dii me­di­ca­le ca­re știe să fie OM!

Cur­su­ri­le se vor des­fășu­ra la ca­te­dra de on­co­lo­gie din in­cin­ta Insti­tu­tu­lui Onco­lo­gic Pro­fe­sor Doc­tor Ale­xan­dru Tres­ti­o­re­a­nu, iar pri­ma se­rie es­te pro­gra­ma­tă pen­tru 3-4 noiembrie 2018, res­pec­tiv 10-11 noiembrie 2018.

MILA ES­TE UN SENTIMENT DĂUNĂTOR! PACIENȚII TERMINALI NU DE MILĂ AU NE­VOIE! DEMNITATEA LOR TRE­BU­IE RESPECTATĂ, IAR MODUL ÎN CA­RE ÎI TRA­TĂM TRE­BU­IE SĂ LE ARATE CĂ SUNT EGALII NOȘTRI!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.