........... CASETA SPECIALIST­ULUI ...........

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Toam­na es­te ano­tim­pul în ca­re orga­nis­mul tre­bu­ie să se adap­te­ze din nou la tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te, ume­ze­a­lă și vânt. Imu­ni­ta­tea poa­te fi cres­cu­tă prin ali­men­ta­ţie, odih­nă, evi­ta­rea stre­su­lui și ad­mi­nis­tra­rea unor su­pli­men­te ali­men­ta­re. Ali­men­ta­ţia tre­bu­ie să fie ba­za­tă pe le­gu­me și fruc­te proas­pe­te, bo­ga­te în vi­ta­mi­ne­le A,C,E și B, an­ti­o­xi­dan­ţi pu­ter­nici, ca­re con­tri­bu­ie la bu­na func­ţi­o­na­re a sis­te­mu­lui imu­ni­tar și a sis­te­mu­lui de re­ge­ne­ra­re a or­ga­nis­mu­lui. Aces­te vi­ta­mi­ne se gă­sesc în le­gu­me­le cu frun­ze ver­zi, roșii, var­ză, ar­dei, morcovi, co­no­pi­dă, me­re, pe­re etc. Mu­ră­tu­ri­le ob­ţi­nu­te prin fer­men­ta­ţie na­tu­ra­lă, fo­lo­sind doar apă și sa­re, nu și oţet, sunt o sur­să va­lo­roa­să de vi­ta­mi­na C în tim­pul ier­nii. Ace­lași lu­cru es­te va­la­bil și pen­tru var­za mu­ra­tă. Ca su­pli­men­te ali­men­ta­re pen­tru crește­rea imu­ni­tă­ţii în ace­as­tă pe­ri­oa­dă se re­co­man­dă po­le­nul, pro­po­li­sul, vi­ta­mi­na C, zin­cul, echi­na­ce­ea, co­en­zi­ma Q10.

Dr. Da­ni­e­la Bur­la­cu, me­dic pri­mar me­di­ci­nă in­ter­nă, Cen­trul Me­di­cal Med­sa­na

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.