Plan­te pen­tru plă­mâni pu­ter­nici

Bo­li­le pul­mo­na­re pot fi tra­ta­te efi­ci­ent cu aju­to­rul plan­te­lor. Mul­te din­tre ele, da­că știi cum să le fo­lo­sești, se ocu­pă înde­a­proa­pe de să­nă­ta­tea ta. Ia­tă câte­va ca­re te-ar aju­ta să ai plă­mâni să­nă­toși.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

PLĂMÂNĂRIC­A

Du­pă cum spu­ne de­nu­mi­rea însăși, plămânăric­a es­te foar­te uti­lă în tra­ta­rea afec­ţi­u­ni­lor pul­mo­na­re.

Infu­zia. Fa­vo­ri­ze­a­ză ex­pec­to­ra­ţia, cal­me­a­ză tu­sea, durerile în gât și ră­gușe­a­la. Se pre­pa­ră tur­nând 200 ml apă clo­co­ti­tă pes­te o lin­gu­ră de plan­tă us­ca­tă mă­run­ţi­tă. Pen­tru ame­li­o­ra­rea gus­tu­lui amar se pot adău­ga și câte­va frun­ze de men­tă. Se la­să la in­fu­zat ze­ce mi­nu­te, du­pă ca­re se stre­coa­ră. Se be­au, cu înghi­ţi­turi mici, 2-3 căni de in­fu­zie pe zi, îndul­ci­tă cu mi­e­re sau za­hăr, du­pă me­se­le prin­ci­pa­le. De­coct con­tra tu­ber­cu­lo­zei. Ace­as­ta se tra­te­a­ză prin cu­re de du­ra­tă. Se fi­er­be o lin­gu­ră de frun­ze mă­run­ţi­te, timp de cinci mi­nu­te, în 250 ml apă, du­pă ca­re se stre­coa­ră. Se be­au trei căni pe zi.

Gar­ga­ră. Pen­tru in­fla­ma­ţi­i­le gâtu­lui, ră­gușe­a­lă și la­rin­gi­tă, se fa­ce gar­ga­ră cu in­fu­zie sau de­coct.

IARBA MA­RE, eli­xir pen­tru plă­mâni

Așa es­te con­si­de­ra­tă ră­dă­ci­na de ar­ni­că din vre­muri stră­ve­chi. Pe lângă fap­tul că sti­mu­le­a­ză imu­ni­ta­tea, aju­tă la eli­mi­na­rea se­cre­ţi­i­lor din plă­mâni și ar­bo­re­le bro­nșic, cal­me­a­ză ac­ce­se­le de tuse și ușu­re­a­ză res­pi­ra­ţia. Se ia câte o lin­gu­ri­ţă ra­să de pul­be­re de trei ori pe zi, pe sto­ma­cul gol. Se ţi­ne în gu­ră timp de ze­ce mi­nu­te, du­pă ca­re se înghi­te cu apă. Ce­lor cu afec­ţi­uni pul­mo­na­re de­ja in­sta­la­te sau ca­re au o ma­re sen­si­bi­li­ta­te la bo­li­le res­pi­ra­to­rii li se re­co­man­dă să ţi­nă o cu­ră de do­uă­zeci de zi­le.

SEMINŢELE DE IN, în caz de bro­nși­tă cro­ni­că

În scop pro­fi­lac­tic se re­co­man­dă să se con­su­me cel pu­ţin o lin­gu­ri­ţă cu se­min­ţe de in pe zi, iar în scop te­ra­peu­tic – di­mi­nea­ţa și se­a­ra câte 2 lin­guri cu pul­be­re. Du­ra­ta unei cu­re: de la una la câte­va luni. Intro­du­ce­rea în mod re­gu­lat a se­min­ţe­lor de in în di­e­tă sca­de in­ten­si­ta­tea ac­ce­se­lor ast­ma­ti­ce, re­duc agre­si­vi­ta­tea aler­gi­i­lor.

Expec­to­rant. Din se­min­ţe de in se poa­te ob­ţi­ne un ex­ce­lent expec­to­rant pen­tru tra­ta­rea bro­nși­tei cro­ni­ce. Se agi­tă timp de 15 mi­nu­te o ju­mă­ta­te de lin­gu­ri­ţă de pul­be­re de se­min­ţe de in în 150 ml apă, du­pă ca­re se stre­coa­ră li­chi­dul și se be­au din el câte 2 lin­guri de 3-4 ori pe zi.

NALBA MI­CĂ con­tra tu­sei

Infu­zia. Es­te efi­ci­en­tă în tra­ta­rea și ali­na­rea tu­sei și bro­nși­tei. Se pre­pa­ră o in­fu­zie din­tr-o lin­gu­ri­ţă de plan­tă us­ca­tă și mă­run­ţi­tă la 250 ml apă clo­co­ti­tă. Se be­au 2-3 căni pe zi.

HREANUL con­tra ast­mu­lui bro­nșic

Iu­ţe­a­la ră­dă­ci­nii de hre­an îl fa­ce foar­te efi­ci­ent în tra­ta­rea afec­ţi­u­ni­lor căi­lor res­pi­ra­to­rii, în astm și bro­nși­tă cro­ni­că, având efec­te an­ti­bi­o­ti­ce, ex­pec­to­ran­te și bron­ho­di­la­ta­toa­re. Se dă pe ră­ză­toa­re o ră­dă­ci­nă de hre­an, se ames­te­că cu pa­tru lin­guri de

mi­e­re, se la­să o ju­mă­ta­te de oră la ma­ce­rat. Se stre­coa­ră prin pre­sa­rea con­ţi­nu­tu­lui cu un ti­fon, în fe­lul aces­ta ob­ţi­nându-se si­ro­pul crud. Res­tu­ri­le ca­re ră­mân în ti­fon se pun la fi­ert în apă cât să le aco­pe­re. Du­pă fi­er­be­re, se stre­coa­ră prin pre­sa­re, se la­să să se ră­ce­as­că, du­pă ca­re se ames­te­că cu si­ro­pul crud. Se iau câte trei lin­guri pe zi.

DA­CĂ AI PRO­BLE­ME CU PLĂ­MÂNII, BEA ÎN FI­E­CA­RE ZI BORŞ PROAS­PĂT FĂ­CUT ÎN CA­SĂ DIN TĂRÂŢE DE GRÂU ŞI MĂ­LAI.

Tinc­tu­ra de pro­po­lis es­te ide­a­lă în mai toa­te afec­ţi­u­ni­le apa­ra­tu­lui res­pi­ra­tor. Se iau câte 30 de pi­că­turi în apă căl­du­ţă, de trei ori pe zi, cu o oră înain­te de ma­să, într-o cu­ră de la 4 la 10 luni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.