Ce nu știai des­pre tu­ber­cu­lo­ză

Es­te o in­fec­ţie gra­vă, cau­za­tă de ba­ci­lul Ko­ch, ca­re se tran­smi­te foar­te ușor pe ca­lea ae­ru­lui, prin stră­nut și tuse.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

De ce­le mai mul­te ori, afec­ta­ţi de „of­ti­că“sau „fti­zie“, cum i se mai spu­ne, sunt plă­mânii, or­ga­ne ca­re răs­pândesc foar­te ușor prin tuse ba­ci­lii pa­to­geni și altor per­soa­ne. Se es­ti­me­a­ză că o trei­me din po­pu­la­ţia glo­bu­lui es­te in­fec­ta­tă cu acest ger­men pa­to­gen, dar doar 5-10 din­tre ei dez­vol­tă boa­la și de­vin con­ta­gi­oși. Ris­cul de a con­trac­ta boa­la e foar­te ma­re în lo­cu­ri­le aglo­me­ra­te, dar și prin să­rut, bău­tul din pa­ha­rul altu­ia, fu­ma­tul din una și ace­e­ași ţi­ga­ră.

Unii „da“, alţii „ba“

Sim­pla in­fec­ta­re nu înse­am­nă nea­pă­rat și de­cla­nșa­rea bo­lii. Un or­ga­nism pu­ter­nic se apă­ră singur. În ca­zul fu­mă­to­ri­lor in­ci­den­ţa bo­lii es­te de pa­tru ori mai ma­re de­cât la cei ca­re nu au acest vi­ciu. Ex­pu­se sunt toa­te per­soa­ne­le cu sis­tem imu­ni­tar slă­bit: bol­na­vii de SIDA, cei sub­nu­tri­ţi, epu­i­za­ţi in­te­lec­tual sau fi­zic, al­coo­li­cii.

Pa­za bu­nă...

Tre­ce pri­mej­dia rea, se spu­ne. Pri­mej­dia con­stă în ace­ea că tu­ber­cu­lo­za es­te con­ta­gi­oa­să, mi­cro­bul tran­smi­ţându-se cu ușu­rin­ţă pe ca­lea ae­ru­lui. În ce con­stă pa­za bu­nă? Poar­tă un fu­lar, un șer­ve­ţel sau o mas­că spe­cia­lă în mij­loa­ce­le de tran­sport în co­mun și în spa­ţi­i­le aglo­me­ra­te. La cel mai mic in­di­ciu de boa­lă, vi­zi­te­a­ză me­di­cul. Mai ales când te con­frun­ţi cu o tuse per­sis­ten­tă, ca­re du­re­a­ză mai mult de 3-4 săp­tă­mâni, slă­bi­ci­u­ne ge­ne­ra­lă, pi­er­de­re în greu­ta­te fă­ră mo­tiv, fe­bră sau tran­spi­ra­ţii noc­tur­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.