3 simp­to­me prin­ci­pa­le ale bo­li­lor pul­mo­na­re

Simp­to­me­le aso­cia­te bo­li­lor pul­mo­na­re va­ria­ză în func­ţie de gra­vi­ta­tea lor, dar și de fi­e­ca­re in­di­vid în par­te. În une­le ca­zuri sunt ușoa­re, în alte­le se­ve­re, când e vor­ba de bo­li acu­te, însă întot­de­au­na sunt pe­ri­cu­loa­se da­că nu se ur­me­a­ză un tra­ta­ment co

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

1

Lip­sa de aer sau res­pi­ra­ţia șu­i­e­ră­toa­re. Res­piri mai greu în ul­ti­ma vre­me, gâfâi, mai ales când urci scă­ri­le sau faci un efort fi­zic ori­cât de mic? Șu­i­eri când res­piri sau sim­ţi că nu in­spiri cum ar tre­bui, că nu tra­gi su­fi­ci­ent aer în pi­ept? Se întâmplă ade­sea ca aceia ca­re încep să res­pi­re mai greu să pu­nă ne­plă­ce­rea pe se­a­ma înain­tă­rii în vârstă, fap­tul

neîngri­jo­rându-i de­cât atunci când ajun­ge să-i împi­e­di­ce în efec­tua­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor de ru­ti­nă. Abia atunci află, mer­gând la con­trol, că di­fi­cul­tă­ţi­le în res­pi­ra­ţie pot fi un in­di­ciu al pi­er­de­rii ca­pa­ci­tă­ţii pul­mo­na­re.

2 Obo­se­a­la ne­jus­ti­fi­ca­tă. Știai că, atunci când stai cu cor­pul întins la ori­zon­ta­lă, plă­mânii sunt mai so­li­ci­ta­ţi? Pen­tru ci­ne­va ca­re su­fe­ră de o boa­lă pul­mo­na­ră ob­struc­ti­vă som­nul es­te ne­o­dih­ni­tor, cu tre­ziri frec­ven­te, ap­nee, de un­de și epu­i­za­rea pa­ci­en­tu­lui, chiar în con­di­ţi­i­le în ca­re a dor­mit, te­o­re­tic, pes­te 8 ore. Di­o­xi­dul de car­bon acu­mu­lat pe tim­pul nop­ţii din cau­za res­pi­ra­ţi­ei ob­struc­ţi­o­na­te poa­te pro­vo­ca și du­reri de cap la tre­zi­re.

3 Tu­sea sau ex­pec­to­ra­ţia. Tu­tu­ror ni se întâmplă să tușim din când în când. Când însă tu­sea per­sis­tă o pe­ri­oa­dă înde­lun­ga­tă și se cro­ni­ci­ze­a­ză, se im­pu­ne nea­pă­rat un con­sult me­di­cal. Un semn de rău au­gur îl re­pre­zin­tă și mu­co­zi­tă­ţi­le de ca­re nu mai sca­pi, mai ales când nu sunt tran­spa­ren­te, ci co­lo­ra­te în nuan­ţe de gal­ben sau ver­zui, ori când con­ţin ur­me, chiar și foar­te fi­ne, de sânge (pe ca­re la pe­ria­jul den­tar le po­ţi con­fun­da cu o sânge­ra­re a gin­gi­i­lor). Exis­tă mai mul­te fe­luri de tuse: tu­sea pro­duc­ti­vă, tu­sea us­ca­tă, tu­sea cro­ni­că. Cea pro­duc­ti­vă, ume­dă cum i se mai spu­ne, ca­re înso­ţește ade­sea ră­ce­a­la sau bro­nși­ta, prin fa­ci­li­ta­rea eli­mi­nă­rii mu­cu­su­lui, con­sti­tu­ie o eta­pă a pro­ce­su­lui de însă­nă­toși­re du­pă o vi­ro­ză, pu­tând fi așa­dar

Alte sem­ne ale unei bo­li pul­mo­na­re pot fi fe­bra, lip­sa pof­tei de mânca­re, glez­ne­le um­fla­te, bu­ze­le sau un­ghi­i­le vi­ne­ţii, di­la­ta­rea to­ra­ce­lui, vi­zi­bi­lă când stai drept, cu mâi­ni­le ri­di­ca­te dea­su­pra ca­pu­lui. Cu ori­ca­re din­tre aces­te ne­plă­ceri te-ai con­frun­ta, pro­gra­me­a­ză-te pen­tru un con­sult me­di­cal, căci pot in­di­ca se­ri­oa­se pro­ble­me de să­nă­ta­te a plămânilor!

con­si­de­ra­tă un rău ne­ce­sar. Însă tu­sea cu ex­pec­to­ra­ţie poa­te fi și un semn al unei bo­li cro­ni­ce de plă­mâni sau chiar a can­ce­ru­lui. Cea us­ca­tă, se­a­că, adi­că ne­pro­duc­ti­vă, es­te de­ran­jan­tă, întru­cât es­te iri­tan­tă, pro­du­ce us­tu­ri­mi la ni­ve­lul gâtle­ju­lui, per­tur­bă som­nul. Ea poa­te fi de mo­ment, când ne îne­căm cu ce­va, sau să du­re­ze câte­va zi­le, când înso­ţește gu­tu­rai­ul, de exem­plu. Da­că însă de­vi­ne per­sis­ten­tă, ne­ce­dând la tra­ta­ment, da­că se pre­lun­gește mai mult de trei săp­tă­mâni, și ace­as­ta im­pu­ne nea­pă­rat un con­sult me­di­cal și par­cur­ge­rea unor in­ves­ti­ga­ţii de la­bo­ra­tor. Nu de pu­ţi­ne ori tu­sea us­ca­tă es­te sem­nul fi­bro­zei pul­mo­na­re. Tu­sea cro­ni­că es­te în ge­ne­ral simp­tom al unei afec­ţi­uni pul­mo­na­re pre­cum ast­mul, tu­ber­cu­lo­za, chiar can­ce­rul și nu tre­bu­ie pu­să pe se­a­ma fu­ma­tu­lui sau ig­no­ra­tă.

ŞTIAI? Plă­mânii sunt cel mai ma­re or­gan in­tern, dar nu­mai 10% re­pre­zin­tă ţe­sut dur, res­tul de 90% fi­ind de­po­zit de aer.

Nu es­te nor­mal să șu­i­eri atunci când res­piri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.