De ce apa­re pleu­re­zia

O afec­ţi­u­ne res­pi­ra­to­rie ca­rac­te­ri­za­tă prin in­fla­ma­rea pleu­rei, mem­bra­na ca­re aco­pe­ră plă­mânii și căp­tușește ca­vi­ta­tea to­ra­ci­că, pleu­re­zia es­te înso­ţi­tă ade­sea de o abun­den­tă se­cre­ţie de li­chid în spa­ţi­ul pleu­ral, de aici și de­nu­mi­rea po­pu­la­ră de „apă la

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Pleu­ra are do­uă foi­ţe, cea in­ter­nă, ca­re aco­pe­ră plă­mânii, și cea ex­te­ri­oa­ră, ca­re căp­tușește cu­tia to­ra­ci­că. Spa­ţi­ul îngust din­tre ele con­ţi­ne o can­ti­ta­te foar­te mi­că de li­chid cu rol de lu­bri­fi­e­re. Când pleu­ra se in­fla­me­a­ză, ce­le do­uă foi­ţe se fre­a­că între ele, pro­vo­când du­re­re. Ris­cul de a dez­vol­ta com­pli­ca­ţii crește oda­tă cu înain­ta­rea în vârstă, cu du­ra­ta în ca­re boa­la a fost lă­sa­tă fă­ră tra­ta­ment, pre­cum și atunci când exis­tă și alte pro­ble­me de să­nă­ta­te, pre­cum bo­li­le car­dia­ce, em­fi­ze­mul, bro­nși­ta cro­ni­că, dia­be­tul.

Cauze posibile

Pleu­re­zia poa­te fi re­zul­ta­tul altor bo­li, pre­cum in­su­fi­ci­en­ţa car­dia­că, ci­ro­za he­pa­ti­că, une­le afec­ţi­uni re­na­le, dar și tu­ber­cu­lo­za pul­mo­na­ră și pneu­mo­nia. Când es­te re­zul­ta­tul afec­tă­rii pleu­rei, cau­za ar pu­tea fi tu­ber­cu­lo­za, pre­zen­ţa tu­mo­ri­lor, o com­pli­ca­ţie a pneu­mo­ni­ei sau a ab­ce­su­lui pul­mo­nar.

Cum se ma­ni­fes­tă

Ce­le mai im­por­tan­te și frec­ven­te simp­to­me ale pleu­re­zi­ei sunt o du­re­re pe o par­te a to­ra­ce­lui și je­nă res­pi­ra­to­rie, ca­re pot de­bu­ta brusc sau pro­gre­siv. De ce­le mai mul­te ori, du­re­rea es­te per­ma­nen­tă, pu­tându-se ac­cen­tua în tim­pul res­pi­ra­ţi­ei și al tu­sei, cu ira­di­e­re în umăr și ab­do­men. Când cau­za pleu­re­zi­ei es­te o in­fec­ţie vi­ra­lă, pot apă­rea fe­bra, du­re­rea de cap, durerile mus­cu­la­re. În ca­zul uno­ra boa­la se ma­ni­fes­tă prin simp­to­me ușoa­re sau doar tuse, a alto­ra însă și prin cia­no­ză (învi­ne­ţi­re) a bu­ze­lor ori a un­ghi­i­lor, fe­bră și fri­soa­ne, scă­de­re inex­pli­ca­bi­lă în greu­ta­te.

Cum se tra­te­a­ză

Când cau­za es­te una ex­tra­pul­mo­na­ră, se tra­te­a­ză boa­la res­pec­ti­vă. În ca­zul unei in­fec­ţii bac­te­ri­e­ne, se ur­me­a­ză un tra­ta­ment cu an­ti­bi­o­ti­ce, iar când pleu­re­zia es­te cau­za­tă de o in­fec­ţie, se im­pu­ne exa­mi­na­rea unei mici can­ti­tă­ţi de li­chid pre­le­vat prin punc­ţie.

Ur­gent la me­dic!

Pa­ci­en­tul tre­bu­ie să ajun­gă fă­ră întârzi­e­re la me­dic da­că apar ma­ni­fes­tări pre­cum cia­no­za bu­ze­lor și un­ghi­i­lor, stări de leșin sau lipsă de re­ac­ţie, du­re­re în pi­ept, pal­pi­ta­ţii, res­pi­ra­ţie gre­oaie, di­fi­ci­lă, șu­i­e­ră­toa­re, sen­za­ţie de su­fo­ca­re.

Fri­gul, umiditatea și afec­ţi­u­ni­le ca­re scad re­zis­ten­ţa or­ga­nis­mu­lui sunt fac­tori fa­vo­ri­zan­ţi ai in­stau­ră­rii pleu­re­zi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.