Cum se ma­ni­fes­tă bro­nși­ta

In­fla­ma­rea căi­lor ae­ri­e­ne, a bron­hi­i­lor, ca­re con­duc ae­rul la plă­mâni, în ter­meni po­pu­lari „ră­ce­a­lă la plă­mâni“, bro­nși­ta apa­re într-ade­văr de mul­te ori du­pă o ră­ce­a­lă. Și tot de mul­te ori, nu prea e bă­ga­tă în se­a­mă.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Când bron­hi­i­le se in­fla­me­a­ză, căi­le res­pi­ra­to­rii se îngus­te­a­ză și încep să se­cre­te mai mult mu­cus ca­re le blo­che­a­ză. Orga­nis­mul, pen­tru a res­pi­ra mai ușor, înce­ar­că să sca­pe de aces­te se­cre­ţii prin tuse. Ace­as­ta și o sen­za­ţie de ar­su­ră în coșul pi­ep­tu­lui sunt și pri­me­le simp­to­me ale bro­nși­tei.

Do­uă for­me ale bo­lii

Acu­tă sau cro­ni­că sunt for­me­le sub ca­re se pre­zin­tă bro­nși­ta. Cea din­tâi es­te de ce­le mai mul­te ori lip­si­tă de gra­vi­ta­te și se vin­de­că ușor. Cea de-a do­ua, însă, ne­ce­si­tă un tra­ta­ment com­plex și de du­ra­tă. BRO­NȘI­TA ACU­TĂ apa­re ade­sea la câte­va zi­le du­pă o ră­ce­a­lă sau gri­pă, vi­ru­su­ri­le find de obi­cei prin­ci­pa­la cau­ză. La înce­put se ma­ni­fes­tă prin­tr-o tuse se­a­că, ace­as­ta de­venind pro­duc­ti­vă du­pă câte­va zi­le. Cum o re­cu­noști? Apa­re ca o ar­su­ră în pi­ept și tuse se­a­că, iar ace­as­ta, du­pă câte­va zi­le, poa­te tre­ce într-una cu ex­pec­to­ra­ţii, fe­bră ușoa­ră. În ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor, tre­ce în do­uă-trei săp­tă­mâni, tu­sea pu­tând per­sis­ta însă alte câte­va săp­tă­mâni. Bro­nși­ta acu­tă es­te mai frec­ven­tă în tim­pul ier­nii, în no­uă din ze­ce ca­zuri fi­ind pro­vo­ca­tă de un vi­rus, mai rar de vreo bac­te­rie.

BRO­NȘI­TA CRO­NI­CĂ. Fu­ma­tul es­te con­si­de­rat a fi prin­ci­pa­la cau­ză a in­stau­ră­rii bro­nși­tei cro­ni­ce. Nu es­te însă sin­gu­rul vi­no­vat, in­cri­mi­na­tă pu­tând fi și ex­pu­ne­rea la praf sau la ga­ze to­xi­ce.

Cum o re­cu­noști? Tu­sea per­sis­ten­tă es­te pro­duc­ti­vă, res­pi­ra­ţia șu­i­e­ră­toa­re, apar sen­za­ţia de su­fo­ca­re și di­fi­cul­ta­te la efort.

Posibile com­pli­ca­ţii

Nu pu­ţini sunt cei ca­re sunt con­vi­nși că bro­nși­ta, ne­fi­ind de­cât o sim­plă ră­ce­a­lă, tre­ce de la si­ne. Nu e ni­ci­de­cum așa. Ne­tra­ta­tă co­res­pun­ză­tor, bro­nși­ta acu­tă poa­te tre­ce în pneu­mo­nie, iar bro­nși­ta cro­ni­că în ob­struc­ţia res­pi­ra­ţi­ei, du­pă ca­re se ajun­ge une­ori chiar la in­su­fi­ci­en­ţă res­pi­ra­to­rie. Așa­dar, n-o tre­ce cu ve­de­rea! Aștep­tând să tre­a­că de la si­ne, nu faci de­cât să per­mi­ţi in­fec­ţi­ei să avan­se­ze spre plă­mâni.

DE RE­ŢI­NUT!

În func­ţie de cau­za ca­re a pro­vo­cat-o, un vi­rus sau o bac­te­rie, bro­nși­ta es­te con­ta­gi­oa­să. Nu și atunci când vi­no­va­ţi sunt fu­ma­tul, po­lua­rea sau alte sub­stan­ţe iri­tan­te in­ha­la­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.