CUM SE POA­TE DEPISTA B RO N HOP N EU M O PAT IA OB­STRUC­TI­VĂ CRO­NI­CĂ?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Din cau­ză că es­te o boa­lă ale că­rei simp­to­me nu sunt spe­ci­fi­ce, foar­te mul­te per­soa­ne ajung la me­dic destul de târziu. De ase­me­nea, sunt mul­ţi cei ca­re con­fun­dă încă simp­to­me­le aces­tei bo­li cu înain­ta­rea în vârstă și cu fap­tul că e nor­mal să sim­ţi „ce­va“da­că fu­me­zi. Toc­mai din aces­te mo­ti­ve, încer­căm să fa­cem anual cam­pa­nii de co­nști­en­ti­za­re și tes­tări gra­tu­i­te pen­tru de­pis­ta­rea BPOC. O spi­ro­me­trie du­re­a­ză apro­xi­ma­tiv do­uă mi­nu­te, ca­re îi pot sal­va via­ţa per­soa­nei ca­re se tes­te­a­ză.

Dr. Ru­xan­dra Ulme­a­nu preșe­din­te al So­ci­e­tă­ţii Ro­mâne de Pneu­mo­lo­gie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.