Po­le­nul flo­ri­lor adu­nat de al­bi­ne

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Pul­be­rea de pe sta­mi­na flo­ri­lor ca­re se adu­nă pe pi­ci­oa­re­le al­bi­ne­lor în timp ce um­blă din floa­re în floa­re, co­lec­ta­tă apoi de api­cul­tori, con­ţi­ne o ga­mă lar­gă de vi­ta­mi­ne, mi­ne­ra­le, ami­noa­ci­zi, en­zi­me, hor­moni, pro­tei­ne și an­ti­o­xi­dan­ţi, în func­ţie de plan­te­le de la ca­re a fost pre­luat.

Pe lângă fap­tul că es­te o ex­ce­len­tă sur­să de ener­gie și hi­dra­te­a­ză pi­e­lea, po­le­nul crud de al­bi­ne are efect asu­pra sis­te­mu­lui res­pi­ra­tor, având efect an­ti­in­fla­ma­tor asu­pra ţe­su­tu­lui plămânilor și pre­venind in­sta­la­rea ast­mu­lui.

O gă­sim în ma­ga­zi­ne­le de pro­du­se na­tu­ra­le, pu­tând-o fo­lo­si ca ex­ce­lent vi­ta­mi­ni­zant, to­nic și ener­gi­zant, în sco­pul com­ba­te­rii ane­mi­ei, a îmbu­nă­tă­ţi­rii com­po­zi­ţi­ei sânge­lui, ac­ti­vi­tă­ţii fi­ca­tu­lui și a plămânilor. În plus, crește po­ten­ţa și li­bi­do­ul, înce­ti­nește pro­ce­sul de îmbă­trâni­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.