Cri­ze­le me­le de astm s-au mai ră­rit

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Ci­ne a fost diag­nos­ti­cat cu ace­as­tă afec­ţi­u­ne, știe că ea es­te cro­ni­că, drept ur­ma­re nu are vin­de­ca­re. Dar cu un stil de via­ţă să­nă­tos, un tra­ta­ment adec­vat și aju­tor de la na­tu­ră, cri­ze­le pot fi ră­ri­te și ma­ni­fes­tă­ri­le mult mai ușor de su­por­tat. Bu­năoa­ră, fă­ră a aban­do­na tra­ta­men­tul pres­cris de me­dic, eu am fo­lo­sit și câte­va le­a­curi po­pu­la­re, ca­re m-au aju­tat să to­le­rez mai bine boa­la. Se­a­ra, mai ales în tim­pul ano­tim­pu­ri­lor reci și ume­de, fac in­ha­la­ţii cu aburi aro­ma­ti­za­ţi cu ulei de ie­nu­par . Ambe­le plan­te au efect des­con­ges­ti­o­nant. Util es­te și ma­sa­jul cu ulei de muștar pe pi­ept, chiar și în tim­pul cri­ze­lor.

Co­ri­na Cer­chez, Ga­la­ţi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.