Plă­mânii tăi sunt să­nă­toși?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Toam­na e un ano­timp al schim­bă­rii și al con­tras­te­lor, de unii iu­bit, de alţii de­tes­tat. Da­că re­col­te­le sunt mai bo­ga­te și frun­ze­le co­pa­ci­lor mai co­lo­ra­te, în schimb în pri­vin­ţa să­nă­tă­ţii lu­cru­ri­le nu par idi­li­ce de­loc. Oda­tă cu fri­gul, se înmul­ţesc in­fec­ţi­i­le res­pi­ra­to­rii, gri­pe­le, bro­nși­te­le, aproa­pe im­po­si­bil de evi­tat de cei ne­voi­ţi să cir­cu­le cu mij­loa­ce­le de tran­sport în co­mun, să lu­cre­ze într-o co­lec­ti­vi­ta­te sau să-și tri­mi­tă co­pi­ii la școa­lă ori la gră­di­ni­ţă. Me­di­cii, în spe­cial pneu­mo­lo­gii, ne aver­ti­ze­a­ză în pri­vin­ţa unui lu­cru: ad­mi­nis­tra­rea de an­ti­bi­o­ti­ce. Chiar da­că le ai la-nde­mână și par o so­lu­ţie sim­plă și ra­pi­dă, ele pot di­mi­nua doar pe mo­ment simp­to­me­le ca­re te su­pă­ră, as­cun­zând o boa­lă mult mai gra­vă, pre­cum pneu­mo­nia sau tu­ber­cu­lo­za, ca­re se dez­vol­tă la­tent, cu efec­te gra­ve. Da­că ai fe­bră, da­că tușești sus­pect, da­că gâfâi când faci efort, da­că ră­mâi fă­ră aer, in­di­fe­rent că ești ră­cit sau nu, că fu­me­zi sau nu, ci­tește des­pre „Suferinţele plămânilor“și pro­gra­me­a­ză-te la me­dic!

Andre­ea Co­huţ re­dac­tor-șef

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.