Se­cre­te de... gym­ne­ma syl­ves­tre

Intro­du­să re­cent în te­ra­peu­ti­ca eu­ro­pe­a­nă, gym­ne­ma es­te fo­lo­si­tă din ce­le mai ve­chi tim­puri în Ayur­ve­da, me­di­ci­na tra­di­ţi­o­na­lă a Indi­ei, pen­tru tra­ta­rea dia­be­tu­lui.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Con­su­ma­te în ex­ces, za­ha­ru­ri­le, în spe­cial ce­le ra­fi­na­te, ne ex­pun obe­zi­tă­ţii, sin­dro­mu­lui me­ta­bo­lic, dia­be­tu­lui, bo­li­lor car­di­o­vas­cu­la­re. Nu e de­loc ușor să ne im­pu­nem să mâncăm mai pu­ţin za­hăr, căci noi, oa­me­nii, avem o pre­fe­rin­ţă înnăs­cu­tă pen­tru gus­tul dul­ce. So­lu­ţia se as­cun­de într-o plan­tă: gym­ne­ma syl­ves­tris.

Taie pof­ta de dul­ce

Ace­as­tă plan­tă ori­gi­na­ră din pă­du­ri­le tro­pi­ca­le ale Indi­ei are pro­pri­e­ta­tea ui­mi­toa­re de a su­pri­ma pof­ta de dul­ce. S-a con­sta­tat că, du­pă ce mes­te­căm frun­ze­le plan­tei, timp de 1-2 ore pa­pi­le­le sen­si­bi­le la dul­ce sunt in­hi­ba­te. Cu alte cu­vin­te, pur și sim­plu sun­tem in­ca­pa­bi­li să de­tec­tăm gus­tul dul­ce al unei lin­gu­ri­ţe de mi­e­re sau al unei pră­ji­turi cu ci­o­co­la­tă. Mo­di­fi­ca­rea per­cep­ţi­ei gus­tu­lui dul­ce are un efect in­con­tes­ta­bil asu­pra ape­ti­tu­lui: ne­mai­fi­ind ire­zis­ti­bi­le la gust, dul­ci­u­ri­le de­vin mai ușor de re­fu­zat, lu­cru de ma­re aju­tor pen­tru to­ţi cei ca­re vor să slă­be­as­că, dar nu pot re­nun­ţa la dul­ci­uri.

Sca­de gli­ce­mia

Stu­di­i­le ara­tă că ta­len­tul plan­tei nu se re­zu­mă la do­mo­li­rea pof­tei de dul­ce. Gra­ţie aci­du­lui gym­ne­mic pre­zent în frun­ze, gym­ne­ma syl­ves­tris in­hi­bă par­ţial ab­sor­bţia za­hă­ru­lui în in­tes­ti­nul gros și crește pro­du­ce­rea de in­su­li­nă, aju­tând ast­fel la men­ţi­ne­rea unui ni­vel nor­mal de glu­co­ză în sânge, dar și în uri­nă. Acest efect es­te im­por­tant în spe­cial pen­tru per­soa­ne­le ca­re su­fe­ră de dia­bet. Gym­ne­ma con­tri­bu­ie în ace­lași timp la re­du­ce­rea can­ti­tă­ţii de li­pi­de din sânge și pre­vi­ne for­ma­rea plă­ci­lor de ate­rom pe pe­re­ţii ar­te­re­lor.

Un­de o gă­sim și cum se ad­mi­nis­tre­a­ză

În ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te se gă­sesc pre­pa­ra­te sub for­mă de cap­su­le ca­re con­ţin ex­tract de gym­ne­ma syl­ves­tris. Se ad­mi­nis­tre­a­ză con­form re­co­man­dă­ri­lor din pros­pect. Da­că iei me­di­ca­men­te hi­po­gli­ce­mian­te/in­su­li­nă, ce­re sfa­tul me­di­cu­lui înain­te să fo­lo­sești su­pli­men­te cu gym­ne­ma, căci poa­te fi ne­ce­sar să re­duci do­ze­le de me­di­ca­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.