Nu-i obli­ga­to­riu să te îngrași la menopauză!

Ai ob­ser­vat că mul­te din­tre fe­mei se îngrașă ime­diat du­pă in­sta­la­rea me­no­pau­zei și se con­so­le­a­ză cu si­tua­ţia asta, dând vi­na pe hor­moni. Oa­re ace­lași lu­cru ţi se va întâmpla și ţie?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ne-am dori ca la 50 de ani să avem ace­e­ași si­lue­tă fru­mos con­tu­ra­tă ca la 20 de ani, dar e pu­ţin pro­ba­bil ca acest lu­cru să se întâmple. Cu anii, cor­pul nos­tru se schim­bă. Șol­du­ri­le se ro­tun­jesc, ta­lia se îngroașă, mușchii își pi­erd fer­mi­ta­tea. Ca să nu mai vor­bim de ne­su­fe­ri­te­le ki­lo­gra­me în plus, ca­re de la o anu­mi­tă vârstă încep să se de­pu­nă chiar și fă­ră să ne schim­băm di­e­ta.

VÂRSTA ȘI HORMONII

Și la fe­mei și la băr­ba­ţi, vârsta con­tri­bu­ie în ma­re mă­su­ră la acu­mu­la­rea ki­lo­gra­me­lor în plus. Între 20 și 50 de ani, ce­le mai mul­te din­tre re­pre­zen­tan­te­le se­xu­lui fru­mos vor acu­mu­la în jur de 7,5 kg. În apro­pi­e­rea me­no­pau­zei, însă, din cau­za schim­bă­ri­lor hor­mo­na­le, fe­no­me­nul se in­ten­si­fi­că, ast­fel că până și fe­mei­le ca­re nu își mo­di­fi­că di­e­ta tind să se îngrașe cu 500-750 g pe an.

MAI PU­ŢINI MUȘCHI, MAI MUL­TĂ GRĂSIME

Cu vârsta se mo­di­fi­că și com­po­zi­ţia cor­po­ra­lă: du­pă menopauză, fe­mei­le au cu 2,5 kg mai mul­tă ma­să de gră­si­mi de­cât la pre­me­no­pau­ză, ca­re se de­pun cu pre­că­de­re în ju­rul ta­li­ei. În plus, pi­er­dem din ma­sa mus­cu­la­ră, ce­ea ce afec­te­a­ză ne­ga­tiv me­ta­bo­lis­mul de ba­ză. Poa­te știai de­ja: cu cât avem mai pu­ţini mușchi, cu atât ar­dem mai pu­ţi­ne ca­lo­rii în re­paus, adi­că orga­nis­mul chel­tu­ie mai pu­ţi­nă ener­gie pen­tru func­ţi­i­le vi­ta­le (res­pi­ra­ţie, bă­tăi­le ini­mii, cir­cu­la­ţia sânge­lui și alte­le). La o per­soa­nă ca­re nu prea fa­ce mișca­re, 75% din­tre ca­lo­rii sunt con­su­ma­te chiar de acest me­ta­bo­lism de ba­ză.

CE SOLUŢII EXIS­TĂ

În ci­u­da tu­tu­ror aces­tor mo­di­fi­cări ine­vi­ta­bi­le, nu es­te obli­ga­to­riu să te îngrași la menopauză. Nici chiar să slă­bești du­pă ace­as­tă vârstă nu es­te im­po­si­bil, da­că iei mă­su­ri­le co­rec­te. Ai toa­te mo­ti­ve­le să-ţi păs­tre­zi sau să ajun­gi din nou la greu­ta­tea ta ide­a­lă pen­tru că, du­pă cum bine știi, ki­lo­gra­me­le în plus nu-ţi stri­că doar si­lue­ta, ci îţi pot afec­ta se­ri­os să­nă­ta­tea, ex­pu­nându-te hi­per­ten­si­u­nii, dia­be­tu­lui, bo­li­lor car­dia­ce. Se­cre­tul reuși­tei es­te să mă­nânci mai pu­ţin și să te miști mai mult.

→ Mi­ze­a­ză pe pro­tei­ne! Nu se știe de ce, fe­mei­le nu sunt foar­te pri­e­te­ne cu pro­tei­ne­le. Dar ele îţi po­to­lesc foa­mea și te aju­tă să-ţi păs­tre­zi ma­sa mus­cu­la­ră. Sur­se bu­ne de pro­tei­ne sunt car­nea (cea al­bă, de pre­fe­rat), pește­le, fruc­te­le de ma­re, ouă­le, lac­ta­te­le. Ori­ce por­ţie de pro­tei­ne tre­bu­ie con­su­ma­tă cu mul­te ver­de­ţuri ală­turi, nu cu pâi­ne, nu cu orez sau car­to­fi. Pro­tei­ne­le ve­ge­ta­le sunt și ele op­ţi­uni ex­ce­len­te: ci­u­per­ci­le, le­gu­mi­noa­se­le, soia, nu­ci­le.

→ Re­du gră­si­mi­le! Cea mai sim­plă mo­da­li­ta­te de a re­du­ce ca­lo­ri­i­le es­te să re­duci can­ti­ta­tea de gră­si­mi din di­e­tă, căci aces­tea au ce­le mai mul­te ca­lo­rii. Știai că lin­gu­ra de ulei pu­să la sa­la­tă îţi adu­ce 135 de ca­lo­rii, aproa­pe cât 200 g de car­to­fi fi­er­ţi? Și ghici ca­re îţi ţi­ne mai bine de foa­me? În con­clu­zie, da­că vrei să slă­bești sau să-ţi men­ţii greu­ta­tea, ma­re aten­ţie la gră­si­mi! Pre­pa­ră car­nea și pește­le la gră­tar sau la aburi, ca să oco­lești ulei­ul, re­nun­ţă la unt, so­suri gra­se și mai­o­ne­ză, alege lac­ta­te cu pu­ţi­ne gră­si­mi. → Alege ali­men­te­le ca­re ţin de foa­me. În fa­mi­lia glu­ci­de­lor exis­tă une­le „re­le“(za­ha­ru­ri­le ra­pi­de) și une­le „bu­ne“(za­ha­ru­ri­le len­te). De aces­tea din ur­mă nu tre­bu­ie să te te­mi. Se gă­sesc în orez brun, pas­te făi­noa­se in­te­gra­le, fa­so­le boa­be, ma­ză­re, ce­re­a­le in­te­gra­le. De­si­gur, tre­bu­ie con­su­ma­te por­ţii re­zo­na­bi­le.

→ Mișca­re și iar mișca­re. Se știe că mișca­rea alun­gă de­pre­sia și îţi re­dă to­nu­sul. În plus, exer­ci­ţi­i­le fi­zi­ce ard ca­lo­rii și te aju­tă să alun­gi gră­si­mi­le de­pu­se în di­ver­se zo­ne, pre­cum ab­do­me­nul sau coap­se­le. Ori­ce for­mă de mișca­re ca­re te fa­ce să tran­spiri es­te ex­ce­len­tă: mers pe jos ra­pid, înot, mers pe bi­ci­cle­tă, jog­ging, ur­cat pe scări. 50 de mi­nu­te pe zi, cinci zi­le pe săp­tă­mână, re­co­man­dă spe­cia­liștii!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.